Методичний кабінет

Методичний кабінет закладу дошкільної освіти є центром методичної допомоги педагогічним працівникам закладу дошкільної освіти та поширення серед батьків психолого-педагогічних знань щодо забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок.

 

Робота методичного кабінету організовується згідно з вимогами Законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", інших нормативно-правових актів.

 

Метою роботи методичного кабінету є:

 • надання методичної допомоги педагогічним працівникам щодо їх професійного розвитку, підвищення кваліфікації, професійної компетентності;
 • підготовки та проведення освітнього процесу з дітьми, роботи з батьками вихованців, інших законних представників здобувачів освіти;
 • навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в закладі дошкільної освіти;
 • поширення серед батьків психолого-педагогічних знань;
 • створення сприятливих умов для самовдосконалення педагогів, розвитку творчої ініціативи у них;
 • забезпечення методичної підтримки щодо реалізації педагогічних ініціатив та апробації навчальної літератури, методичних розробок тощо.

 

Діяльність методичного кабінету грунтується на таких принципах:

 • демократизму і гуманізму;
 • відкритості;
 • системного підходу до методичного та інформаційно-аналітичного супроводу діяльності закладу дошкільної освіти;
 • рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, творчого та інтелектуального потенціалу;
 • безперервності професійного вдосконалення;
 • науковості, гнучкості і прогностичності методичної роботи з педагогічними кадрами.

 

Функції методичного кабінету:

 

Цільові
врахування перспектив розвитку дошкільної освіти та специфіки діяльності даного закладу дошкільної освіти
використання сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень, інноваційних технологій
розширення професійного світогляду педагогічних працівників, систематичне інформування педагогів щодо інновацій у галузі дошкільної освіти
оновлення інформації, яка постійно змінюється в результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій
Організаційні
відбір і методичне опрацювання наукових, практичних досягнень у галузі дошкільної освіти, надання рекомендацій щодо їх впровадження в практику роботи закладу дошкільної освіти
розроблення методичних рекомендацій, зразків дидактичних ігор і вправ, розвивальних посібників з різних видів роботи з дітьми тощо
надання консультативної і практичної допомоги працівникам дошкільного закладу з питань складання, корекції планів освітньої роботи з дітьми
надання консультативної допомоги батькам вихованців щодо організації життєдіяльності дітей
систематичне вивчення стану освітнього процесу, динаміки змін у розвитку дітей дошкільного віку, професійної компетентності педагогічних працівників
моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації, майстерності педагогів закладу дошкільної освіти, підвищення рівня психолого-педагогічної культури батьків вихованців
виявлення, вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду з метою його застосування в освітньому процесі та удосконалення професійної компетентності педагогів
організація роботи творчих груп педагогів закладу дошкільної освіти з метою аналізу перспективного педагогічного досвіду, розроблення моделей планування та проведення освітнього процесу з дітьми, методичних рекомендацій для вихователів і батьків, зразків наочно-дидактичного матеріалу та іншого навчально-методичного забезпечення
узгодження діяльності методичного кабінету з роботою психологічної служби, методичних кабінетів (центрів) міста (району) та інших структур
створення позитивного психологічного клімату, запобігання виникненню конфліктних ситуацій у педагогічному колективі закладу дошкільної освіти, їх вивчення і розв'язання
організація взаємодії із закладами загальної середньої освіти з метою забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою

 

Основними завданнями діяльності методичного кабінету є:

 • Забезпечення організаційно-педагогічних умов для життєдіяльності дітей, організація розвивального простору в закладі дошкільної освіти.
 • Створення рефлексивно-інноваційного середовища, організація системи роботи, спрямованої на удосконалення професійної майстерності, психолого-педагогічної культури педагогічних працівників, підвищення їх кваліфікації, активізацію творчого потенціалу та збагачення досвіду.
 • Виявлення перспективного педагогічного досвіду в колективі закладу дошкільної освіти і за його межами, сприяння його вивченню, узагальненню, впровадженню та розповсюдженню шляхом висвітлення у засобах масової інформації, організації та участі у виставках, презентаціях, роботі методичних об'єднань, шкіл перспективного педагогічного досвіду тощо.
 • Впровадження в практику роботи закладу дошкільної освіти нових концептуальних засад функціонування системи дошкільної освіти, освітніх програм, інноваційних технологій і методик розвитку, виховання і навчання дітей.
 • Здійснення внутрішнього моніторингу якості освіти з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в закладі, встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності в межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти (Базового компонента дошкільної освіти) її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей.
 • Інформування педагогів про нормативні документи в галузі дошкільної освіти, різні види навчальної літератури з дошкільної освіти та періодичні фахові видання, надання практичної допомоги у їх використанні.
 • Надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам в т. ч. у періоди підготовки їх до атестації, курсової перепідготовки. Сприяння формальної, неформальної та інформальної освіти дорослих. Забезпечення здійснення підвищення кваліфікації педагогічних працівників за різними видами (стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майсткр-класах тощо) та у різних формах (інституаційна, дуальна, на робочому місці тощо).
 • Сприяння участі колективу закладу дошкільної освіти в інноваційній освітній діяльності різних рівнів за пропозицією органів управління освітою чи з власної ініциативи відповідно до наказу про проведення експерименту або реалізації інноваційного освітнього (науково-педагогічного, науково-психологічного, психолого-педагогічного) проекту.
 • Пошук і впровадження нових ефективних форм взаємодії закладу дошкільної освіти із сім'ями вихованців, батьківською, педагогічною і науковою громадськістю у здійсненні завдань цілісного всебічного розвитку дітей, популяризації роботи закладу дошкільної освіти.
 • Координація діяльності закладу дошкільної освіти з іншими закладами освіти, культури тощо для повнішої реалізації завдань формування життєвої компетентності дошкільників. Супровід участі та допомога педагогічним працівникам у реалізації міжнародних проектів і програм.
 • Створення та/або поповнення фондів нормативно-правових, інструктивно-методичних документів на паперових та/або електронних носіях, наукової, науково-популярної, методичної психолого-педагогічної, довідкової, енциклопедичної, дитячої художньої літератури, періодичних педагогічних видань, аудіо-, відеоматеріалів, електронних та наочних друкованих засобів навчання, предметної наочності, а також зразків моделей планування, організації і проведення освітнього процесу, інших матеріалів з досвіду роботи педагогів.
 • Фомування та/або поповнення, оновлення інформаційного банку даних (каталогів чи картотек на електронних або/та паперових носіях) з питань змісту дошкільної освіти, організації освітнього процесу, психолого-педагогічних досягнень, наповнення методичного кабінету.

 

Наповнення методичного кабінету:

 • інформативність та змістовність;
 • доступність;
 • сучасність;
 • естетичність;
 • задоволення потреб педагогів у саморозвитку і професійному самовдосконаленні.

 

Матеріали, зібрані в методичному кабінеті, систематизовані за розділами програми, розташовані для зручного використання. Окремими розділами виділено:
 • нормативні, директивні документи, інструктивно-методичні матеріали Міністерства освіти і науки, обласного, міського управління освіти;
 • документація вихователя-методиста;
 • матеріал атестації працівників;
 • співпраця зі школою;
 • співпраця з родиною;
 • тощо.

 

В методичному кабінеті представлений досвід роботи дошкільних установ міста, району, країни. Всі ці матеріали обов'язково анотуються.

 

В анотації (яку становить завідувач або вихователь-методист) коротко викладається зміст досвіду і даються рекомендації щодо його використання.

 

Методичний кабінет надає наочні навчальні посібники. Це дозволяє один і той же посібник використовувати на різних заняттях, в різних вікових групах. Роздавальні посібники, які не потрібні щодня і купуються з розрахунком на почергове використання в різних групах, також зберігаються в методичному кабінеті.

 

Посібники і технічні засоби навчання підбираються згідно Державного стандарту України Базового компонента дошкільної освіти та чинних програм, затвердженних МОН України.

 

Законодавчі та інструктивні документи, матеріали з досвіду роботи, рекомендації віддруковані і зберігатися в папках. Наочні посібники, виготовлені з картону, дерева, оргскла, зберігають в коробках і ящиках, розмір яких залежить від кількості та обсягу допомоги. Картини, ілюстративний матеріал наклеюють на тканину, а потім на картон. Краще тримати їх в розгорнутому вигляді в закритих шафах. Правильне зберігання посібників і матеріалів забезпечує їх довговічність.

 

В методичному кабінеті створюється фонд методичної та дитячої художньої літератури. Бібліотека включає наступні розділи: суспільно-політична література, педагогіка і психологія, методика навчання та виховання дітей, виховання в родині, спільна робота зі школою, довідкова література (про нашу Батьківщину, про музику, живопис, словники тощо) а також журнали: «Дошкільне виховання» "Палітра педагога", "Джміль", "Вихователь-методист дошкільного закладу", "Музичний керівник", "Практичний психолог дошкільного закладу". 

 

Щоб вихователі не витрачали багато часу на пошуки потрібної книги, складені бібліографічні списки за темами: книги про нашу Батьківщину, про місто, про природу, про працю, про транспорт і ін.

 

Систематично оформляються рекомендації з утримання виховно-освітньої роботи у зв'язку з червоними днями календаря. Зміст їх допомогає вихователям вести в системі виховну роботу на заняттях і в повсякденному житті, у використанні дитячої художньої літератури, ілюстративного матеріалу. На виставці може бути представлена література для вихователів, поради по роботі з сім'єю, а також поради з оформлення груп і ділянки, рекомендації по підготовці запрошень, сувенірів, іграшок.

 

Організовуються виставки, що відображають виховно-освітню роботу в різні сезони року. На них представлені сезонні календарі природи, зразкові плани проведення прогулянок та екскурсій, рекомендації по роботі з дітьми різних вікових груп на ділянці і в куточку природи, ілюстративно-наочний матеріал, художні твори для читання дітям.

 

Насиченість та змістовність матеріалів методичного кабінету дає можливість ефективно проводити інформаційно-довідкову роботу, педагогічному колективу самостійно підвищувати й удосконалювати фахову майстерність шляхом впровадження в практику роботи досягнення науки, передового педагогічного досвіду, новітніх педагогічних технологій.

 

  

 

    

 

  

 

   

 

   

 

 

 

HotLog

Анимационная картинка танцы

блестяшки для аськи