Курсова підготовка

Реформування системи освіти в Україні призвели до суттєвих змін в її структурі, змісті, організації, формах і методах навчання, що викликало актуальність оновлення системи післядипломної освіти як складової, органічної частини системи безперервної освіти педагогів.
     
Суть післядипломної освіти педагогічних працівників полягає у підвищенні кваліфікації керівних і педагогічних кадрів відповідно до вимог і запитів суспільства та інтеграції у світовий освітній простір.
    
Курси педагогічних працівників є основною складовою частиною підвищення їх педагогічної майстерності і фахової кваліфікації на підставі осмислення власної діяльності
    
Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників є вдосконалення їх освітнього рівня та професійної підготовки внаслідок поглиблення, розширення та оновлення загальнонаукових та спеціальних знань та вмінь.
    
Завдання курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників є:
 • формування їх методологічної та теоретичної компетентності;
 • поглиблення соціально-гуманітарних і психолого-педагогічних знань;
 • формування вмінь використання новітніх освітніх та інформаційно-комунікативних технологій.
   
 Курси підвищення кваліфікації виконують три взаємозв'язані функції:
 • компенсаторну - ліквідація прогалин у базовій освіті;
 • адаптивну - оперативна підготовка до змін у освітньому і суспільному житті;
 • розвивальну - забезпечення загальнокультурного розвитку, збагачення науковими знаннями, задоволення багатогранних пізнавальних інтересів та духовних потреб особистості.
     
Нормативно-правове забезпечення
Основу нормативно-правового забезпечення курсів педагогічних працівників становлять наступні документи:
 • Конституція України.
 • Закони України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про інноваційну діяльність”, “Про професійний розвиток працівника”.
 • Галузева Концепція розвитку неперервної педагогічної освіти, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 14.08.2013 р. № 1176.
 • Положення про республіканський (Автономної республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної оcвіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 17.11.2000 р. із змінам, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 712 від 31.07.2009 р.
 • Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. № 462.
 • Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від № 1392 від 23.11.2011 р.
 • Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 р. № 607.
 • Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки № 930 від 06.10.2010 р. із змінами, затвердженими наказом МОНмолодьспорту № 1473 від 20.12.2011 р. та наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 р. № 1135.
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002 р. № 450 “Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів”.
 • Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року № 466.
 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.01.2012 р. № 69 “Про створення авторських творчих майстерень учителів на базі інститутів післядипломної педагогічної освіти”.
   
Проходження курсів є необхідною умовою для атестації педагогічних працівників з визначенням рівня їх професійної кваліфікації.
     
Кожен педагогічний працівник охоплюється ними не рідше одного разу на п’ять років.
    
Педагогічні працівники, які працюють перші п’ять років після закінчення вищого навчального закладу, можуть направлятися на курси за їх власним бажанням.
    
Вихователь сам обирає форму і зміст курсової підготовки і подає відповідну заявку керівництву дошкільного закладу. Керівництво навчального закладу (установи), відділу (управління) освіти може вносити відповідну корекцію в плани і наміри педагога, виходячи з реальних умов і потреб закладу.
    
Комплектування груп здійснюється інститутом післядипломної освіти на основі заявок та угод, укладених з відділами (управліннями) освіти районних держадміністрацій (міськвиконкомів), вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації.
    
Педагог за своїм бажанням може проходити курси приватно, за власні кошти, заздалегідь погодивши свої дії з керівництвом відповідного педагогічного закладу, установи.
    
Підсумком роботи курсів є комплексний залік, захист курсових робіт, проектів, творчих робіт тощо. 
    
Після закінчення курсів слухачам видаються свідоцтва державного зразка.
 

 

HotLog

Анимационная картинка танцы

блестяшки для аськи