«Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»

Програма обласного науково-методичного проекту
 
«Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»
 
Нові реалії життя в Україні, її поступове перетворення на демократичну, соціально орієнтовану країну обумовили глобальні зміни у філософії освіти, визначенні її мети, завдань, методів діяльності.
     
Сьогодні в області створюється нова школа, де учень повноцінно живе, проектує своє майбутнє, свій шлях, враховуючи власні можливості, ставлячи перед собою завдання самовдосконалення, самовиховання, самоосвіти. При цьому особливого значення набуває креативність особистості, її здатність до творчого нестандартного мислення, вміння ефективно вирішувати складні проблеми власної життєдіяльності. 
     
Такі якості можуть бути сформовані у процесі спеціально організованих педагогічних впливів в системі освіти, яка сама є креативною, прагне до творчого вирішення проблем через використання сучасних інноваційних технологій для досягнення визначеної мети.
     
Концепція сучасної креативної освіти відповідає основним документам, що забезпечують діяльність освітньої галузі: Загальна декларація прав людини, Декларація прав дитини, Національна доктрина розвитку освіти України, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державні документи щодо реформування сучасної освіти. 
     
Науковою основою проекту є дослідження творчого потенціалу особистості відомими вченими, такими як Г.Айзенк, А.Алейніков, М.Бердяєв, Д.Богоявленська, Л.Виготський, В.Лернер, А.Маслоу, О.Моляко, А.Полякова, Я.Пономарьов, В.Рибалко, В.Семиченко, С.Сисоєва, Р.Штайнер, Е.Фромм, Б.Юсов та інші. 
     
Креативність розглядається ними як основа, психологічний механізм, що зумовлює творчу активність людини для самоактуалізації та творчої самореалізації у різних видах життєдіяльності. Отже, креативність є характерною ознакою творчої особистості, спроможної реалізовувати свій творчий потенціал за власною ініціативою і з вибором відповідних засобів. Креативність розглядається дослідниками і як передумова для будь-якої творчої діяльності, вмотивованої прагненням індивідуума до самоствердження.
     
В системі освіти творчі можливості, закладені у кожній людині природою, мають бути розвинені та педагогічно скориговані, школа повинна закласти підґрунтя розвитку творчого потенціалу особистості та визначити сталий напрямок цього процесу.
     
Таким чином, креативна освіта відповідає такій організації навчання, виховання і розвитку творчої активності, у якій як педагог, так і учень має сприятливі умови для самореалізації, прагне до отримання творчого продукту інтелектуальної діяльності і самостійного створення нового. 
     
У запропонованому проекті креативна освіта визначається як:
 • освіта, спрямована на розвиток загальної креативності учасників педагогічного процесу;
 • освіта з гнучкою системою форм організації навчально-виховного процесу, відповідно до здібностей, нахилів, потреб учнів;
 • освіта, зорієнтована на використання інноваційних педагогічних технологій, що забезпечують особистісне зростання та розвиток творчого потенціалу учнів. 
     
Головна мета проекту: розробка та апробація моделей креативної регіональної освіти, визначення основних показників творчої компетентності особистості, запровадження інноваційних технологій розвитку творчого потенціалу учнів, удосконалення системи психолого-педагогічного супроводу особистості в системі креативної освіти.

 

Основні завдання проекту: 
 • Розробка теоретичних засад функціонування креативної регіональної освіти.
 • Відбір пакету методик діагностики творчого потенціалу учнів.
 • Створення «банку інформації» щодо обдарованих учнів регіону.
 • Запровадження гнучкої системи організації навчального процесу, що відповідає сучасним тенденціям розвитку освітньої галузі та науково обґрунтованим моделям роботи з обдарованими учнями.
 • Підготовка педагогів області до запровадження інноваційних технологій розвитку творчих здібностей учнів через удосконалення системи курсової підготовки та активізацію методичної роботи в регіоні.
 • Розробка рекомендацій, спрямованих на самоосвіту, створення можливостей для особистісного та професійного зростання педагогічних працівників у процесі роботи над проектом.
     
Учасники проекту: кафедри, кабінети, лабораторії ДОІППО, методичні служби регіону, освітні заклади різних типів.

 

Рівні участі у проекті:
 • Науково-теоретичний - кафедри ДОІППО, наукові установи України, залучені для консультацій та розробки науково-методичних матеріалів.
 • Науково-методичний - методичні служби всіх рівнів.
 • Формалізований - навчальні заклади з розвитку творчої обдарованості.
 • Експериментальний - навчальні заклади, що проводять науково-експериментальну роботу та апробацію нових навчальних матеріалів та технологій.
 • Загальний - освітні заклади усіх типів та рівнів.
     
Основні пріоритети проекту
 • Визначення показників, що характеризують творчий потенціал особистості.
 • Розробка пакету діагностичних матеріалів для дослідження рівня розвитку творчого мислення учнів різних вікових груп.
 • Моніторинг якості навчання та творчої компетентності школярів.
 • Запровадження гнучких моделей організації навчально-виховного процесу, відповідно до здібностей та нахилів учнів.
 • Використання технологій продуктивного навчання з метою стимулювання креативності учнів.
 • Впровадження інформаційних технологій, активізація самостійної роботи школярів.
 • Формування позитивної мотивації навчання та вибору майбутньої професії.
 • Допомога учням в оволодінні стратегією життєвого проектування та самореалізації особистості.
 • Зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров'я молоді, запровадження здоров'язберігаючих технологій освітнього процесу.
 • Підготовка педагогічних кадрів до використання інноваційних технологій та реалізації завдань креативної освіти. 
     
Методи дослідження. Науковий аналіз психолого-педагогічної літератури, спостереження, анкетування, опитування, тестування, аналіз педагогічного досвіду колективів навчальних закладів та окремих вчителів та вихователів ДНЗ.
     
Наукова новизна дослідження полягає у розробці моделей креативної регіональної освіти та конкретного навчального закладу, визначенні педагогічних стратегій їх розвитку, науковому обґрунтуванні шляхів реалізації проблеми, забезпеченні експертизи отриманих результатів.
     
Практична значимість роботи над проблемою пов'язана з можливістю залучення до дослідницької діяльності широкого кола педагогічних працівників та накопичення досвіду використання інноваційних технологій розвитку творчого потенціалу учнів.

 

Етапи роботи над проблемою.
Підготовчий. Конкретизація проблеми на рівні регіонів та окремих педагогічних колективів, планування роботи творчих груп, створення «банку інформації», визначення основних показників для системного відстеження, діагностика рівня готовності педагогічних колективів до роботи над проблемою, організація роботи психолого-педагогічних семінарів з проблеми креативної освіти. 

 

Організаційно-моделюючий. Наукове обґрунтування моделі креативного освітнього закладу, розробка відповідних проектів на рівні конкретних освітніх установ, координація діяльності методичних служб різних рівнів в забезпеченні умов для підвищення творчої активності педагогічних кадрів.

 

Креативний. Розробка та апробація системи діяльності навчального закладу, або вчителя, вихователя, спрямованої на розвиток творчого потенціалу особистості, масове запровадження новітніх педагогічних технологій, накопичення досвіду управління інноваційними процесами в освітній діяльності. 

 

Коригуючий. Аналіз та корекція накопиченого педагогічного досвіду, визначення його основних ідей для широкого запровадження, аналіз матеріалів попередніх зрізів діагностики рівня розвитку творчого потенціалу учнів та їх навчальних досягнень. Організація огляду-конкурсу «Заклад креативної освіти». Вивчення та експертна оцінка накопиченого педагогічного досвіду (при визначенні ефективності досвіду доцільно використовувати науково обґрунтовані критерії: актуальність, оригінальність, новизна, стабільність, збалансованість і комплексність результатів, раціональність витрат часу, зусиль, засобів, відповідність реальним можливостям основної маси вчителів і матеріальної бази). 

 

Підсумковий. Узагальнення перспективного педагогічного досвіду, підведення підсумків огляду-конкурсу «Заклад креативної освіти» підготовка матеріалів для публікації, науковий аналіз матеріалів моніторингу, підготовка підсумкових наукових конференцій, обмін досвідом між регіонами області.

 

Очікувані позитивні результати. 

На рівні регіональної системи освіти: активізація творчої активності педагогічних кадрів, підвищення рівня психолого-педагогічної культури та фахової майстерності педагогів, запровадження інноваційних навчально-виховних технологій, спрямованих на розвиток креативності учасників педагогічного процесу, зростання якості освіти та виховання, вдосконалення системи психолого-педагогічного супроводу розвитку особистості школярів, що забезпечує максимально сприятливі умови для задоволення освітніх потреб, розвитку самосвідомості, самореалізації кожної дитини у творчому середовищі, збільшення кількості випускників, що обрали професію, яка в найбільшій мірі відповідає їхнім здібностям та потребам суспільства, конкретного регіону тощо.

 

На рівні особистості фахівця. Усвідомлення пріоритетів креативної освіти, комплексне впровадження інноваційних педагогічних технологій розвитку творчих здібностей учнів, зростання прагнення до самовдосконалення, самоосвіти та самореалізації, включення в систему науково-дослідної роботи, накопичення передового педагогічного досвіду, який може бути запровадженим у масову практику.

 

На рівні особистості учня. Активізація творчого потенціалу, залучення до творчої діяльності, зростання рівня творчої компетентності учнів.

 

Етапи роботи над проблемою «Креативна  освіта для розвитку інноваційної особистості»
I етап 2010-2011 н.р. підготовчий 
 • Конкретизація проблеми на рівні  регіонів та окремих педагогічних колективів; 
 • планування роботи творчих груп; 
 • створення «банку інформації»; 
 • визначення основних показників для системного відстеження; 
 • діагностика рівня готовності педагогічних колективів до роботи над проблемою; 
 • організація роботи психолого-педагогічних семінарів з проблеми креативної освіти. 
 
II етап 2011-2012 н,р. організаційно-моделючий 
 • Наукове обґрунтування моделі креативного  освітнього закладу; 
 • розробка відповідних проектів на  рівні конкретних освітніх установ; 
 • координація діяльності методичних служб різних рівнів в забезпеченні умов для підвищення творчої активності педагогічних кадрів. 
 
III етап 2012-2013 н.р. креативний 
 • Розробка та апробація системи діяльності навчального закладу, або вчителя,   вихователя, спрямованої на розвиток творчого потенціалу особистості; 
 • масове запровадження новітніх педагогічних технологій, накопичення досвіду управління інноваційними процесами в освітній діяльності. 
 
IV етап 2013-2014 н.р. корегуючий 
 • Аналіз та корекція накопиченого педагогічного досвіду, визначення його основних ідей для широкого запровадження; 
 • Аналіз матеріалів попередніх зрізів діагностики рівня розвитку творчого потенціалу учнів та їх навчальних досягнень; 
 • Організація огляду-конкурсу «Заклад креативної освіти»; 
 • Вивчення та експертна оцінка накопиченого педагогічного досвіду (при визначенні ефективності досвіду доцільно використовувати  науково обґрунтовані критерії: актуальність, оригінальність, новизна, стабільність, збалансованість і комплексність результатів, раціональність витрат часу, зусиль, засобів, відповідність реальним можливостям основної маси вчителів і матеріальної бази). 
 
V етап 2014-2015 н.р. підсумковий 
 • Узагальнення перспективного педагогічного досвіду; 
 • підведення підсумків огляду-конкурсу «Заклад креативної освіти»; 
 • підготовка матеріалів для публікації; 
 • науковий аналіз матеріалів моніторингу; 
 • підготовка підсумкових  наукових конференцій; 
 • обмін досвідом між регіонами області. 
 

Протягом 2012 – 2013 навчального року педагогічний колектив дошкільного закладу працював над вирішенням завдань ІІІ етапу обласної науково-методичної проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості».
     
Обласна науково-методична проблема знайшла відображення в одному із пріоритетних завдань, яку педагогічний колектив ставив на навчальний рік.
     
В рамках даної проблеми колектив працював над впровадженням новітніх педагогічних технологій, спрямованих на розвиток творчого потенціалу особистості дошкільника.
     
Протягом року було проведено цілий ряд психологічних і методичних заходів, спрямованих до пошуку та аналізу власної роботи: впровадження в роботу з дітьми новітніх педагогічних технологій, з цією метою було розроблено:
     • план роботи творчої групи з проблеми;
     • Моделі:
         креативного дошкільного закладу;
         авторських програм і технологій;
         інноваційних технологій в музичному вихованні;
         умов, що впливають на розвиток творчої особистості дошкільника;
         інноваційних технологій в корекційному навчанні з дітьми з особливими потребами;
         інноваційних технологій фізкультурно-оздоровчої роботи;
         психолого-педагогічних проектів дошкільного закладу;
         інтерактивних технологій, які використовуються методичною службою в роботі з педагогами;
         інтерактивних технологій, які використовуються педагогами в роботі з дошкільниками.
   
Було проведено:
 • засідання педагогічної ради закладу з теми: «Креативний шлях до формування особистості через інтеграцію родинного та суспільного виховання;
 • колективний перегляд «Цікаво з дітьми граємо – креативність розвиваємо»;
 • організована виставка інтерактивних технологій;
 • оформлено презентаційний матеріал щодо інноваційних методик технологій за якими працюють групи;
 • оформлено посібник «Ігромайстер» (ігри для розвитку творчого мислення);
 • проведено майстер-клас з педагогами та гра-форма емоційного розвитку;
 • консультації «Креативний розвиток – найважливіша лінія розвитку Базової програми»; «Робота з обдарованими дітьми»; «Кольоротерапія в роботі з дошкільниками»;
   
Протягом 2013 року в дошкільному закладі функціонував гурток «Талановиті пальчики» з розвитку творчих здібностей дітей засобами образотворчої діяльності (керівник Р.В.Мелікян). Гурток «Ритмічна мозаїка» для розвитку рухово-творчих здібностей дітей (керівник Т.В.Хрящова).
     
Практичним психологом Т.М.Піскуновою проведено дослідження за тестом Вільямса на визначення рівня креативності у 47 дітей старшого дошкільного віку, де у 22 дітей – 47% виявлені високі показники по п'яти факторам дивергентного мислення – високий рівень креативності.
     
Проведено дослідження підвищених індивідуальних здібностей та обдарованості дітей (81 дитина) старшого дошкільного віку за методикою «Карта обдарованості» (О.Савенков). Були отримані наступні результати:
 • в сфері художньо-образотворчої обдарованості – 8,5% дітей;
 • в сфері музичної обдарованості – 6% дітей;
 • в сфері літературної обдарованості – 6% дітей;
 • в сфері артистичної обдарованості – 8,5% дітей;
 • в сфері технічної обдарованості – 7,5% дітей;
 • в сфері лідерської обдарованості – 7,5% дітей;
 • в сфері спортивної обдарованості – 11% дітей;
 • в сфері інтелектуальної обдарованості – 8,5 дітей.
     
Практичним психологом закладу були розроблені та надані рекомендації педагогам, батькам дітей по роботі з обдарованими дітьми. Багато батьків після рекомендацій психолога записали дітей до гуртків за сферами обдарованості.
     
В корекційній роботі з дітьми з особливими потребами фахівцями використовувались різноманітні інноваційні технології: імаготерапія, ізотерапія, кінезіотерапія, музикотерапія, пісочна терапія, трансфер, локальна гіпотермія, ігровий самомасаж.
     
Також, на протязі року, творчою групою з впровадження інклюзивного навчання в дошкільних навчальних закладах, розпочали роботу над узагальненням досвіду роботи «Освіта для всіх: інклюзивний підхід». Але на цьому ми не зупиняємось, в наступному 2014 році плануємо узагальнити досвід та підготувати матеріал для опублікування в пресі.
     
Тема розвитку креативності у дітей знайшла своє відображення у сумісній роботі з батьками. Протягом року батьки були активними учасниками на семінарах-практикумах, педнарадах, святах, розвагах дошкільного закладу, грали на музичних інструментах. Брали участь в оформленні групових кімнат, ігрових майданчиків; оглядах-конкурсах, на яких проявили свою зацікавленість, розуміння, підтримку та можливість реалізувати наші ідеї.
     
Підводячи підсумки роботи над проблемою, слід зазначити, що основними пріоритетами діяльності закладу були: використання в роботі з дошкільниками інтерактивних технологій спрямованих на розвиток творчого потенціалу особистості; запровадження новітніх педагогічних технологій; накопичення досвіду управління інноваційними процесами в освітній діяльності.
 

 

Дошкільний навчальний заклад №189 упродовж 2013-2014 навчального року працював над вирішенням завдань IV етапу обласної науково-методичної проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості».
     
Робота з цієї проблеми протягом навчального року була спрямована на формування креативного потенціалу у педагога, у дитини, у батьків. Для реалізації проблеми в дошкільному закладі були створені такі умови:
 • Організована робота творчої групи з проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» (IV етап).
 • Оформлена тематична виставка для вихователів: «Вивчаємо обласну науково-методичну проблему «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» (IV етап).
 • Планомірно проводилась робота з підвищення педагогічної майстерності педагогів через педагогічні ради,семінари, семінари-практикуми, майстер-класи, ділові ігри, тренінги, засідання круглого столу, колективні перегляди.
 • Педагогами оновлено предметно-розвивальне середовище, що сприяло розвитку креативності у дошкільників
 • Надані методичні рекомендації щодо IV етапу обласної науково-методичної проблеми
     
Головним завданням в роботі над проблемою було:
 • Розвиток креативних здібностей особистості через формування духовних цінностей засобами мистецтва.
 • Створення ігрового предметно-розвивального середовища, та необхідних умов для розвитку творчої, унікальної особистості.
 • Впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій розвитку творчих здібностей дитини.
 • Відстеження динаміки росту креативності у дітей, педагогів та батьків.
     
Процес реалізації IV етапу проблеми охоплював три напрями: робота з педагогічним колективом, робота з дітьми та робота з батьками. На початку року було проведено майстер клас з педагогами «Вчимося творчо взаємодіяти» (з використанням інтерактивних форм роботи з вихователями); тренінг  для педагогів «Формування творчої особистості педагога» метою якого було розвинути креативність, творчу уяву педагогів, спонукати до творчості в роботі з дітьми; проведено діагностичне тестування з метою виявлення рівня креативності у педагогів за тестами «Ваш творчий потенціал» (А.Н.Лук), тест «Визначення творчих здібностей» (Х. Зиверт), опитувальник «Творець – виконавець»; анкетування педагогів «Впровадження інноваційних технологій в підвищенні якості освіти».
     
Креативному підходу до організації роботи з дітьми сприяли такі форми роботи як інтерактивні ігри, використання арто-терапевтичних методик (ізотерапія, сказкотерапія, імаготерапія, пісочна терапія, іпотерапія, кінезіотерапія, музикотерапія), добірка матеріалів «Педагогічна скринька» (ознайомлення з рекомендаціями та діагностичними матеріалами для вихователів з питання «Діагностика обдарованості»); колективний перегляд «Родзинки творчості» (за участю дітей з особливими потребами); робота гуртків «Чарівні долоньки» (з розвитку творчих здібностей дітей засобами образотворчої діяльності з впровадженням елементів Петриківського розпису); гурток «Ми маленькі музиканти» (з використанням елементів системи Карла Орфа, музичних хвилинок, логоритмічних вправ з використанням казко терапії, театралізованих казок з імпровізаційним музикуванням; гурток «Граємо в шахи» (для розвитку у дітей старшого дошкільного віку розумової діяльності, логічного мислення та кмітливості). 
     
З метою інформаційного забезпечення процесу методичний кабінет був поповнений новинками науково-методичної літератури з проблеми. 
     
Велика увага приділялась підвищенню фахової майстерності педагогів. Цьому сприяли інтерактивні форми роботи з кадрами:
 • Консультація для вихователів «Формування у дітей дошкільного віку духовних цінностей засобами мистецтва» (використання елементів Петриківського розпису в креативному розвитку дошкільників); «Розвиток творчої особистості в умовах дитячого закладу»; «Струни дитячої душі» (впровадження іноваційнних методів навчання у формуванні духовних цінностей у дітей з особливими потребами). 
 • Міні – тренінг «Розвиток креативності, емоціональне благополуччя в колективі». 
 • Тематичні виставки: «Обдарована дитина», «Чарівний світ Петриківки».
 • Міський семінар-практикум для вихователів «Використання інноваційних технологій для підготовки вихователів в умовах інклюзивного навчання» (надати кваліфікаційно-практичну допомогу вихователям дошкільних навчальних закладів з питання використання інноваційних освітніх технологій в умовах інклюзивного навчання).
 • Педагогічна рада «Розвиток креативних здібностей особистості через формування духовних цінностей засобами мистецтва».
 • Круглий стіл «Підсумки роботи над реалізацією завдань IV етапу обласної науково-методичної проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості».
 • Майстер-клас: «Я і креативність».
 • Творча хвилинка «Розвиток музично-творчих здібностей в процесі навчання дітей грі на дитячих музичних інструментах».
 • Оформлені ігри і вправи для розвитку творчого мислення дошкільників.
     
Високий рівень педагогічної майстерності в роботі над формуванням базових якостей інноваційної особистості продемонстрували педагоги при проведенні колективних переглядів та творчих звітів.
     
В практику педагогічної роботи з проблеми креативності увійшли такі активні, нетрадиційні форми роботи з дітьми, як: ранкові зустрічі, хвилинки - фантазування, ігри-заняття, навчально-ігрові тренінги, заняття-подорожі, години спілкування, хвилинки відпочинку, пізнавальні аукціони. 
     
Велика увага приділялась роботі з батьками. Проводились такі форми роботи з батьками:
 • Анкетування «Палітра інтересів»,
 • Тематичні виставки «Осінні фантазії» (демонстрація творчих здібностей малят та їх мам і тат в роботі з природним матеріалом); «Кольорові асоціації»,  
 • Цикл інтегрованих занять з батьками та дітьми «Хвилинки фантазування»,
 • Творча лабораторія з батьками «Петриківський первоцвіт»,
 • Засідання клубу «Сімейний ліцей».
     
Наприкінці навчального року було проведено відстеження динаміки росту креативності у педагогів, дітей та батьків, яке показало підвищення рівня творчого потенціалу. 
     
Практичним психологом Піскуновою Т.М. проведено дослідження за тестом Вільямса на визначення рівня креативності у 52 дітей старшого дошкільного віку де у 21 дитини – 40% виявлені високі показники по п’яти факторам дивергентного мислення – високий рівень креативності. 
     
Проведено дослідження підвищених індивідуальних здібностей та обдарованості дітей (80 дітей) старшого дошкільного віку за методикою «Карта обдарованості» (О. Савенков) та були надані рекомендації педагогам, батькам дітей по роботі з обдарованими дітьми. 
     
Педагогічний колектив дошкільного закладу підійшов творчо до реалізації IY етапу обласної науково-методичної проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості», має високий творчий потенціал та бажання спрямовувати свою діяльність на реалізацію завдань креативної освіти.
     
У 2014 навчальному році педагогами закладу був узагальнений досвід роботи «Коли ми разом – мрії збуваються» (впровадження інклюзивного навчання в системі загальноосвітніх навчальних закладів). 
     
Підводячи підсумки роботи над проблемою, слід зазначити,що основними пріоритетами діяльності закладу використання в роботі з дошкільниками інтерактивних технологій, розвиток креативних здібностей особистості через формування духовних цінностей засобами мистецтва, створення ігрового предметно-розвивального середовища, та необхідних умов для розвитку творчої, унікальної особистості, відстеження динаміки росту креативності у дітей, педагогів та батьків.
 

 

Дошкільний навчальний заклад № 189 упродовж 2014 – 2015 навчального року працював над вирішенням завдань V етапу обласної науково-методичної проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості».
     
Робота з цієї проблеми протягом навчального року була спрямована на формування креативного потенціалу у педагога, дитини, у батьків. Для реалізації проблеми в дошкільному закладі були створені такі умови:
 • Організована робота творчої групи з проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» (V етап);
 • Оформлена тематична виставка для вихователів: «Вивчаємо обласну науково-методичну проблему Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» (V етап);
 • Планомірно проводилась робота з підвищення педагогічної майстерності педагогів через педагогічні ради, семінари – практикуми, тренінги, майстер-класи, педагогічні турніри, творчі хвилинки, консультації, колективні перегляди тощо;
 • Надані методичні рекомендації щодо V етапу обласної науково-методичної проблеми;
     
Головним завданням в роботі над проблемою було:
 • Розвиток креативних здібностей дітей дошкільного віку крізь призму Базового компоненту дошкільної освіти;
 • Створення необхідних умов для розвитку творчої унікальної особистості;
 • Впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій розвитку творчих здібностей дитини;
 • Відстеження динаміки росту креативності у дітей, педагогів та батьків.
     
Процес реалізації V етапу проблеми охоплював три напрями : робота з педагогічним колективом, робота з дітьми та робота з батьками. На початку року було проведено педагогічний турнір з педагогами «Десять кроків до відкриття» метою якого було розвинути креативність, творчу уяву педагогів, спонукати до творчості в роботі з дітьми, проведено діагностичне тестування «Вивчення творчого та інноваційного потенціалу педагогів дошкільного закладу» з метою виявлення рівня креативності у педагогів.
     
Креативному підходу до організації роботи з дітьми сприяли таки форми роботи як інтерактивні ігри; колективний перегляд «Фантазії вихователя»; використання артотерапевтичних методик за участю дітей з особливими потребами; робота гуртків «Чарівні долоньки» (з розвитку творчих здібностей дітей засобами образотворчої діяльності з впровадженням елементів Петриківського розпису); гурток «Граємо  в шахи» (для розвитку у дітей старшого дошкільного віку розумової діяльності, логічного мислення та кмітливості).
     
З метою інформаційного забезпечення процесу методичний кабінет був поповнений новинками науково-методичної літератури з проблеми.
     
Велика увага приділялась підвищенню фахової майстерності педагогів. Цьому сприяли інтерактивні форми роботи з кадрами:
 • Консультація для вихователів «Виховуємо креативну особистість»;
 • Майстер-клас «Мандруємо в світ чарівності і краси»;
 • Педагогічний турнір «Десять кроків до відкриття»;
 • Діалог з психологом «Інструкція з виховання креативної дитини»;
 • Творча хвилинка «Розвиток творчих здібностей дітей засобами музики з використанням елементів системи К. Орфа»;
 • Педагогічна рада «Розвиток креативних здібностей дітей дошкільного віку крізь призму Базового компоненту дошкільної освіти»;
 • Міський семінар-практикум для практичних психологів «Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання» з використанням нетрадиційних технологій в умовах інклюзивного навчання: техніка «Мандала»; малювання кольоровим піском; «Шматки пирога» (розвиток пізнавальної сфери дітей з особливими потребами); ізотерапія «Чарівне скло» (використання різноманітних технік малювання на склі), казкотерапія «Курочка Ряба» (з використання шумових та музичних інструментів);
 • Оформлено папку-посібник «Орієнтовні завдання для креативного розвитку дітей до-шкільного віку»;
 • Оформлені ігри для розвитку творчого мислення дошкільників.
     
Високий рівень педагогічної майстерності в роботі над формуванням базових якостей інноваційної особистості продемонстрували педагоги при проведенні колективних переглядів та творчих звітів.
     
Велика увага приділялась роботі з батьками. Проводились такі форми роботи з батьками:
 • Засідання клубу «Сімейний ліцей»;
 • Тематичні виставки;
 • Консультації «Теоретичні основи навчання дошкільників гри на дитячих музичних інструментах»;
 • Хвилинки фантазування «Шлях до розвитку креативності дошкільника»;
 • Цикл інтегрованих занять з батьками та дітьми «Фантазії вихователя»;
 • Тематичні виставки «Дарунки осені» (демонстрація творчих здібностей малят та їх мам і тат в роботі з природним матеріалом); «Чарівний світ Петриківки», «Ой, у лузі червона калина» ( з використанням елементів Петриківського розпису).
     
Наприкінці навчального року було проведено відстеження динаміки росту креативності у педагогів, дітей та батьків, яке показало підвищення рівня творчого потенціалу.
     
Практичним психологом Піскуновою Т.М. проведено дослідження за тестом Вільямса на визначення рівня креативності у 47 дітей старшого дошкільного віку де у 22 дітей – 47% виявлені високі показники по п’яти факторам дивергентного мислення – високий рівень креативності.
     
Проведено дослідження підвищених індивідуальних здібностей та обдарованості дітей (56 дітей( старшого дошкільного віку за методикою «Карта обдарованості» (Савенков) та були надані рекомендації педагогам, батькам дітей по роботі з обдарованими дітьми.
Педагогічний колектив дошкільного закладу підійшов творчо до реалізації V етапу обласної науково-методичної проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості», має високий творчий потенціал та бажання спрямовувати свою діяльність на реалізацію завдань креативної освіти.
     
Підводячи підсумки роботи над проблемою, слід зазначити, що основними пріоритетами діяльності закладу були: використання в роботі з дошкільниками інтерактивних технологій, розвиток креативних здібностей особистості через формування духовних цінностей засобами мистецтва, створення ігрового предметно-розвивального середовища та необхідних умов для розвитку творчої, унікальної особистості, відстеження динаміки росту креативності у дітей, педагогів та батьків.
 

HotLog

Анимационная картинка танцы

блестяшки для аськи