Національно-патриотичне виховання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патріотизм (грец. patris — батьківщина) —  це   любов до Батьківщини, відданість  їй  і  своєму  народу.

 

Особистісні якості та риси характеру, притаманні свідомому громадянину й патріоту
повага до батьків, свого родоводу, традицій та історії рідного народу;
працьовитість;
висока художньо-естетична культура;
патріотична самосвідомість та громадянська відповідальність, готовність працювати для розквіту Батьківщини, захищати її;
повага до Конституції, законів Української держави;
досконале знання державної мови.
 
Проблема громадянина-патріота давня, як світ. Вона постала перед людством тоді, коли виникла перша держава. Патріотичне виховання створює певні передумови громадянської поведінки. Однак це лише передумови.

 

Любов до Вітчизни починається з любові до своєї Малої Батьківщини – місця, де людина народилася. У цьому зв’язку величезного значення набуває визначення мети, завдань, змісту та засобів патріотичного виховання дітей дошкільного віку.

 

 

Мета дошкільного виховання полягає у тому, щоб сформувати національносвідомого громадянина, патріота, тобто людину, якій притаманні особистісні якості й риси характеру, світогляд та спосіб мислення, почуття, вчинки та поведінка, спрямовані на саморозвиток демократичного громадянського суспільства в Україні.

 

Завдання патріотичного виховання
Формування любові до рідного краю (причетності до рідного дому, сім'ї, дитячого садка, міста)
Почуття власної гідності як представників свого народу 
Виховання любові, поваги до своїх національних особливостей
Формування духовно-моральних взаємин
Формування любові до культурного спадку свого народу
Толерантне ставлення до представників інших національностей, до ровесників,батьків, сусідів, інших людей
 
Зміст патріотичного виховання дошкільників:
• Залучення дітей до культурної спадщини, свят, традицій, народно-прикладного мистецтва, усної народної творчості, музичного фольклору, народних ігор.
• Знайомство з сім'єю, її історією, родичами, сімейними традиціями, складання родоводу;
• з дитячим садом, дорослими, іграми, іграшками, традиціями;
• з містом, його історією, гербом, традиціями, видатними городянами минулого і теперішнього часу, пам'ятками;
• Проведення цільових спостережень за станом об'єктів в різні сезони року, організація сезонноï праці в природі, посів квітів, овочів, посадка кущів, дерев та інше;
• Організація творчої, продуктивної, ігрової діяльності дітей, в якій дитина проявляє співчуття, турботу про людину, рослинах, тварин в різні сезони року у зв'язку з пристосуванням до нових життєвих умов і щодня, за необхідності.
 

    

 

Патріотичне виховання як цілісна система ґрунтується на фундаментальних принципах.
Принцип  природовідповідності виховання  означає врахування багатогранної і цілісної природи людини, вікових та індивідуальних особливостей дітей, їх анатомічних, фізіологічних, психологічних, національних і регіональних особливостей.

 

Принцип культуровідповідності,  який передбачає виховання як культуротворчий процес, спрямований на формування базової культури особистості, базуючись на набутому морально-етичному досвіді людства.

 

Принцип етнізації виховного процесу означає наповнення виховання національним змістом, спрямованим на формування самосвідомості громадянина. 

 

Принцип  гуманізму  означає сприйняття особистості вихованця як вищої соціальної цінності, визнання Його права на свободу, розвиток здібностей і виявлення індивідуальності, створення умов для формування кращих якостей та здібностей дитини, джерел її життєвих сил (в центрі уваги перебуває дитина з її потребами, запитами, можливостями і здібностями); повага до особистості дитини, розуміння її запитів, інтересів, гідності, довір'я до неї; виховання гуманної особистості, щирої, людяної, доброзичливої, милосердної.

 

Принцип демократизму передбачає, що учасники виховного процесу виступають рівноправними партнерами у процесі спілкування, беруть до уваги точку зору один одного, визнають право на її відмінність від власної, узгоджують свої позиції.

 

Принцип інтегративності передбачає єдність педагогічних вимог школи, сім'ї і громадськості. Організація родинного виховання та освіти як важливої ланки виховного процесу і забезпечення педагогічного всеобучення батьків. Здійснення гуманних, стійких і єдиних вимог до дітей з боку різних соціальних інститутів, посилення педагогічного впливу на них, підвищення спільними зусиллями ефективності виховного процесу.

 

Принцип безперервності виховання  означає забезпечення цілісності і наступності у вихованні, перетворення його у процес, що триває впродовж усього життя людини. Нероздільність навчання і виховання, що полягає в їх органічному поєднанні, підпорядкуванні змісту навчання і виховання формування цілісної та всебічно розвиненої особистості.

 

  

 

     

 

Основні напрями патріотичного виховання
Формування уявлень про сім’ю, родину, рід і родовід;
Формування знань про історію держави, державні символи;
Краєзнавство;
Ознайомлення з традиціями і культурою свого народу;
Ознайомлення з явищами суспільного життя;
Формування знань про людство.
 

    

 

Методи і форми роботи  з  патріотичного  виховання
Екскурсії вулицями рідного міста, до історичних пам'яток, визначних місць
Розповіді вихователя
Бесіди з цікавими людьми
Екскурсії
Спостереження
Дидактичні, сюжетно-рольові ігри
Заняття з циклу «Історичні цікавинки»
Розгляд ілюстративних матеріалів
Читання та інсценування творів художньої літератури
Слухання народної, класичної, сучасної музики
Розглядання творів образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва
Розв'язування проблемних ситуацій
Запрошення членів родин у дитячий садок
Спільні з родинами виховні заходи
Виставки, конкурси
Свята,  розваги
 

    

 

Основними   завданнями   педагогів у роботі з патріотичного виховання дітей дошкільного віку є:
розширювати уявлення про місце кожної людини в соціальному середовищі, необхідність дотримання морально-етичних норм суспільства;
формувати у дітей позитивний образ Батьківщини та рідної домівки;
виховувати любов і повагу до членів своєї родини, бажанняпіклуватися про них;
формувати ціннісне ставлення до культури українського на¬роду, його історичного минулого, мови, звичаїв, традицій;
виховувати почуття власної гідності як представника  укра¬їнського народу;
навчати дотримуватися культури поведінки у щоденнійжиттєдіяльності;
почуття власної гідності як представників свого народу;
толерантне ставлення до представників інших національностей, до ровесників,    батьків, сусідів, інших людей.

 

    

 

Напрямки  роботи  з  батьками з  питань  патріотичного  виховання :
•  ознайомлення батьків  з роботою дошкільного навчального закладу з  питань  патріотичного  виховання;
•  залучення батьків  до співпраці та стимулювання  їхньої  активної  участі  в  ній;
•  організація різноманітних заходів за  участю батьків;
•  ознайомлення батьків з результатами навчання і  розвитку дітей (відкриті перегляди, тематичні тижні, інформація в куточках батьків).
 

HotLog

Анимационная картинка танцы

блестяшки для аськи