Інтерактивний практикум для педагогів

Слово "інтерактив" прийшло до нас з англійської мови від слова "interact" - де "inter" - це взаємний, "act" - діяти. Інтерактивний означає здатність діяти або знаходиться в режимі бесіди, діалогу з чим-небудь (наприклад, комп'ютером) або з ким - (наприклад, людиною). Звідси можна зробити висновок, що інтерактивне навчання - це, передусім, діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія педагогів або педагога і керівника методичного заходу.

 

Якість освіти і її ефективність - одна з актуальних проблем вітчизняної педагогіки. Провідну роль в забезпеченні ефективності освітньо-виховного процесу грає педагог, його професіоналізм. 

 

В умовах модернізації дошкільної освіти методична робота ДНЗ покликана створити для педагога  принципово нові умови, для яких характерні відсутність жорсткої регламентної педагогічної діяльності, значне розширення інформаційного поля, активізація соціальних функцій педагога, мобільність використання професійних якостей, створення психологічної атмосфери стимулювання педагогічної творчості.

 

Підвищення рівня майстерності педагогів і являється пріоритетним напрямом діяльності методичної роботи, яка займає особливе місце в системі управління дошкільним закладом і представляє важливу ланку в цілісній системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, оскільки, передусім, сприяє підвищенню професійній компетентності педагога, розвитку його творчої ініціативи.

 

Завдання вихователя - методиста дошкільного закладу полягає в тому, щоб виробити систему, знайти доступні і разом з тим ефективні методи підвищення педагогічної майстерності, надати допомогу у підготовці висококваліфікованого, вільно мислячого, активно діючого вихователя на сучасному етапі у зв'язку з відродженням підходу до людини як самоцінності, допомогти вихователю в оволодінні новим педагогічним мисленням, готовністю до вирішення складних завдань у системі освіти.

 

Підвищення майстерності педагогів, поповнення їх теоретичних знань і практичних умінь здійснюється за допомогою різноманітних форм методичної роботи, а саме з використанням інтерактивних форм і методів. Цінність такого підходу в тому, що він забезпечує зворотний зв'язок, відвертий обмін думками, формує позитивні стосунки між співробітниками. Стержнем цих форм роботи з кадрами являються колективні обговорення, міркування, аргументація, змагання умів і талантів. Значення інтерактивних методів - досягнення таких найважливіших цілей, як:
1. Стимулювання інтересу і мотивації до самоосвіти.
2. Підвищення рівня активності і самостійності.
3. Розвиток навичок аналізу і рефлексії своєї діяльності.
4. Розвиток прагнення до співпраці, емпатії.

 

Комі того, інтерактивне навчання забезпечує створення атмосфери, що знімає у дорослих напруженість і тривожність у зв'язку з включенням в освітню діяльність. Інтерактивна діяльність забезпечує не тільки приріст знань, умінь, навичок, способів діяльності і комунікації, але і розкриває нові можливості, є необхідною умовою для становлення і вдосконалення компетентностей.

 

Основною спрямованістю інтерактивних форм є активізація педагогів, розвиток їх креативного мислення, нестандартний вихід з проблемній ситуації.
 

 

Інтерактивний практикум для педагогів

"Соціально-економічна освіта дошкільників"

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

HotLog

Анимационная картинка танцы

блестяшки для аськи