Охорона праці

Норми законодавства щодо охорони праці

 

Назва нормативного акта
Основні норми
Посилання
Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII
 • забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган
ст. 153
 • власник або уповноважений ним орган не вправі вимагати від працівника виконання роботи:
– поєднаної з явною небезпекою для життя
– в умовах, що не відповідають законодавству про охорону праці
 • працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або людей, які його оточують, і навколишнього середовища
 • на власника або уповноважений ним орган покладається систематичне проведення інструктажу (навчання) працівників з питань охорони праці
 • працівник зобов’язаний:
– знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту
– додержувати зобов’язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації
ст. 159
Закон України «Про освіту»
 • забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці;
ст. 54
Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII
 • умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства
ст. 6
 • роботодавець зобов’язаний:
– створити на робочому місці умови праці відповідно до нормативно-правових актів
– забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці
ст. 13
 • працівник зобов’язаний:
– дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства
– знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту
– проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди
ст. 14
 • працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог
 • на підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці
ст. 15
 • на підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку
 • на підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку
 • служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю
 • працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії
ст. 18
 • не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці
 • у разі виявлення у працівників, у тому числі посадових осіб, незадовільних знань з питань охорони праці, вони повинні у місячний строк пройти повторне навчання і перевірку знань
 • роботодавець повинен організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з всеукраїнськими об’єднаннями профспілок
ст. 22
 • працівникам та (або) їхнім представникам забезпечується доступ до інформації та документів, що містять:
– результати атестації робочих місць
– заплановані роботодавцем профілактичні заходи
– результати розслідування, обліку та аналізу нещасних випадків і професійних захворювань і звіти з цих питань
– повідомлення, подання та приписи органів державного нагляду за охороною праці
ст. 23
Указ Президента України «Про День охорони праці» від 18.08.2006 № 685/2006
 • В Україні установлено День охорони праці, який відзначають щорічно 28 квітня — у Всесвітній день охорони праці
 
Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270
 • розслідуванню підлягають, зокрема, такі нещасні випадки, що сталися під час:
– прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському, власному або іншому транспортному засобі, що не належить підприємству, установі або організації (далі — організації) і не використовувався в інтересах цієї організації
– участі у культурно-масових заходах, спортивних змаганнях
– проведення культурних, спортивних та оздоровчих заходів, не пов’язаних з навчально-виховним процесом у навчальних закладах
п. 3
 • факт ушкодження здоров’я внаслідок нещасного випадку встановлює і засвідчує лікувально-профілактичний заклад
п. 4
 • документом, який підтверджує ушкодження здоров’я особи, є довідка лікувально-профілактичного закладу
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563
 • організація роботи з охорони праці в навчальних закладах покладається на їх керівників
п. 1.5
 • навчання та перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників навчальних закладів проводяться відповідно до:
– Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 (далі — Типове положення)
– Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304
п. 1.6
 • інструктажі з питань охорони праці з учасниками навчально-виховного процесу в навчальних закладах проводяться відповідно до Типового положення
п. 1.7
 • органи управління освітою:
– здійснюють керівництво і контроль за організацією роботи з охорони праці в навчальних закладах
– забезпечують функціонування системи управління охороною праці в навчальних закладах
– забезпечують виконання нормативно-правових актів з охорони праці в навчальних закладах та відповідних приписів органів державного нагляду за охороною праці тощо
– надають необхідну допомогу щодо створення безпечних умов проведення навчально-виховного процесу в навчальних закладах
– систематично заслуховують керівників навчальних закладів про стан роботи з охорони праці
– забезпечують навчальні заклади законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці
– здійснюють контроль за якістю виконання будівельно-монтажних робіт на новобудовах навчальних закладів
– не допускають уведення в експлуатацію об’єктів освіти з порушеннями технологічного циклу
– організовують і проводять приймання навчальних закладів до нового навчального року відповідними комісіями
– визначають базові (опорні) навчальні заклади щодо створення здорових і безпечних умов праці та навчання
– здійснюють контроль за проведенням інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу
– здійснюють затвердження посадових інструкцій керівників навчальних закладів з обов’язковим блоком питань з охорони праці, безпеки життєдіяльності
– щорічно розробляють організаційно-технічні заходи щодо поліпшення стану охорони праці в навчальних закладах
п. 3.2
 • керівник (ректор, директор, завідувач) навчального закладу:
– відповідає за створення безпечних умов начально-виховного процесу згідно з чинним законодавством, міжгалузевими і галузевими нормативними, інструктивними та іншими документами з охорони праці, безпеки життєдіяльності, цим Положенням
– не дозволяє проведення навчально-виховного процесу за наявності шкідливих та небезпечних умов для здоров’я учасників навчально-виховного процесу
– забезпечує навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу відповідно до чинного законодавства і цього Положення
п. 4.1
Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 (у редакції наказу МОН від 07.10.2013 № 1365)
розслідуванню підлягають нещасні випадки, що трапилися з учасниками навчально-виховного процесу під час навчально-виховного процесу і призвели до тимчасового (більш як на один робочий (навчальний) день залежно від типу та організації роботи навчального закладу) або стійкого погіршення стану здоров’я чи їх смерті, а саме:
– травми через нанесення тiлесних ушкоджень різного походження, у тому числі нанесених iншою особою, предметами
– отруєння
– теплові удари
– опіки
– обмороження
– утоплення
– ураження електричним струмом, блискавкою
– інші ушкодження, отримані внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани, інші надзвичайні події), контакту з представниками тваринного та рослинного світу
п. 4
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304
 • в установах та закладах освіти один раз на 3 роки складаються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, які затверджуються наказом
п. 1.5
 • відповідальність за забезпечення навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу з наступною перевіркою знань несуть керівники установ та закладів освіти
п. 1.6
 • в установах та закладах освіти навчання працівників з питань охорони праці проводиться у вигляді складової частини безпеки життєдіяльності, при цьому кількість годин і тематика навчання з питань охорони праці повинна відповідати Типовому положенню про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженому наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15
п. 3.2
 • навчанню і перевірці знань підлягають усі без винятку працівники установ та закладів освіти з урахуванням умов праці та їх діяльності (педагогічної, громадської тощо)
 • навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності керівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, їх заступників, відповідальних за охорону праці, педагогічних та інших працівників, які викладають питання безпечного ведення робіт або проводять інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, а також працівників місцевих органів управління освітою проводиться на базі методичних підрозділів відповідних органів управління освітою
п. 3.10
 • усі інші працівники закладів та установ освіти проходять навчання і перевірку знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності безпосередньо в установах та закладах освіти, їх структурних підрозділах за місцем роботи обсягом не менше 20 год.
п. 3.11
 • перевірка знань працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в установах та закладах освіти здійснюється комісією, склад якої затверджується наказом. Головою комісії призначається керівник або його заступник, до службових обов’язків якого входить організація роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності
п. 3.13
 • перелік питань для перевірки знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників складається членами комісії з урахуванням місцевих умов та затверджується керівником установи чи закладу освіти вищого підпорядкування
п. 3.15
 • працівники установ та закладів освіти під час прийняття на роботу та періодично повинні проходити: – інструктажі з питань охорони праці – навчання щодо надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих
п. 5.1
Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджені постановою Міністерства праці України від 01.09.1992 № 41,
 • основна мета атестації за умовами праці полягає у регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах
п. 1.1
Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.1998 № 9
 • інструкції з охорони праці повинні містити тільки ті вимоги щодо охорони праці, дотримання яких обов’язкове самими працівниками
п. 1.7
Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15
 • працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи, а також учні, курсанти, слухачі та студенти під час трудового і професійного навчання проходять на підприємстві за рахунок роботодавця інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії
п. 3.1
 • навчання з питань охорони праці може проводитись як традиційними методами, так і з використанням сучасних видів навчання — модульного, дистанційного тощо, а також з використанням технічних засобів навчання: аудіовізуальних, комп’ютерних навчально-контрольних систем, комп’ютерних тренажерів
п. 3.5
 • особи, які суміщують професії, проходять навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці як з їхніх основних професій, так і з професій за сумісництвом
п. 3.7
 • перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників, з урахуванням специфіки виробництва, складається членами комісії та затверджується роботодавцем
п. 3.12
 • при незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці працівники протягом одного місяця повинні пройти повторне навчання і повторну перевірку знань
п. 3.16
 • позачергове навчання і перевірка знань посадових осіб, а також фахівців з питань охорони праці проводяться при переведенні працівника на іншу роботу або призначенні його на іншу посаду, що потребує додаткових знань з питань охорони праці
п. 5.7
 • за характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на
– вступний
– первинний
– повторний
– позаплановий
– цільовий
п. 6.2
Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджені наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25.01.2012 № 67
 • на підприємстві повинні бути створені для кожного працівника здорові і безпечні умови праці. При цьому необхідно дотримуватись таких основних принципів запобігання небезпекам:
– виключення небезпек, якщо це є можливим і реальним
– обмеження небезпек, яких уникнути неможливо
– усунення небезпек у їх першоджерелах, виключення або максимальне обмеження впливу небезпечних і шкідливих виробничих чинників
– забезпечення пріоритету колективних засобів захисту над індивідуальними
– врахування людського фактора, зокрема під час вибору засобів виробництва, технології, організації праці, устаткування робочих місць тощо
п. 2.1
 • працівники мають бути проінформовані та проінструктовані щодо дій, необхідних у разі виникнення на підприємстві аварійних ситуацій, пов’язаних з безпосередньою загрозою для їх життя і здоров’я, та про вжиті або такі, що мають бути вжитими, запобіжні і захисні заходи
п. 2.2
 • для забезпечення належного виконання цих заходів роботодавець призначає відповідальних осіб, забезпечує їх підготовку і спорядження відповідно до небезпечності виробництва, масштабів і специфіки підприємства
 • у разі виникнення на підприємстві надзвичайних ситуацій і нещасних випадків роботодавець повинен вжити термінових заходів для евакуації працівників, надання першої медичної допомоги потерпілим, локалізації і ліквідації аварії або пожежі, усунення їх наслідків, за необхідності залучити зовнішні служби невідкладної медичної допомоги, професійні аварійно-рятувальні служби, підрозділи пожежної охорони
п. 2.4
Інструктивно-методичні матеріали щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах, подані у додатку до листа Міністерства освіти і науки України від 23.09.2014 № 1/9-482
 • до компетентності керівника дошкільного навчального закладу належать такі питання:
– планування заходів з охорони праці
– складання звітності за встановленими формами
– організація контролю за дотриманням законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності
– проведення профілактичної роботи щодо запобігання травматизму серед учасників освітнього процесу
– здійснення оперативного контролю за дотриманням вимог охорони праці усіма співробітниками закладу
– проведення інструктажів з охорони праці
– організація навчання працівників дошкільного закладу з питань охорони праці та організація безпеки життєдіяльності дітей
– перевірка знань з охорони праці працівників закладу тощо
 
 • питання охорони праці та безпеки життєдіяльності вносять у річний план роботи дошкільного навчального закладу та систематично розглядаються на засіданнях педагогічних рад і виробничих нарадах.
 
 • Поряд з цим керівництвом дошкільного навчального закладу спільно з відповідними службами має здійснюватися систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил протипожежної і особистої безпеки у всіх приміщеннях установи.
 
 • З цією метою варто проводити планомірну перевірку стану засобів пожежогасіння, евакуаційних виходів, електроприладів, наявності інструкцій з охорони праці на робочих місцях та їх відповідності вимогам нормативних документів
 
 • уся документація, що регламентує діяльність учасників освітнього процесу дошкільного навчального закладу з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, має підтримуватись у належному порядку відповідно до вимог Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 01.10.2012 № 1059
 
 
 
 
Джерело: https://www.pedrada.com.ua/article/304-qqq-16-m12-20-12-2016-yak-uregulovan-pitannya-ohoroni-prats-v-navchalnomu-zaklad
 

HotLog

Анимационная картинка танцы

блестяшки для аськи