Вакансії

 


Посада  Коментар (Характеристика вакансії) Роботодавець  Центр зайнятості реєстрації вакансії
Вихователь Організація і здійснення навчально-виховного процесу, зміст якого визначається Базовим компонентом дошкільної освіти. Сприяння охороні життя та зміцненню здоров'я дітей. Сприяння соціалізації вихованців. Надання консультативної та практичної допомоги батькам щодо питань розвитку, навчання та виховання дошкільників. Забезпечення режиму здорових та безпечних умов праці і навчання. КЗДО № 189 ДМР Новокодацький районний центр зайнятості міста Дніпра
Асистент вихователя Забезпечення соціально-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами. Разом з вихователем виконувати навчальні, виховні, соціально-адаптаційні заходи, запроваджуючи ефективні форми їх проведення. Допомога вихованцю у виконанні навчальних завдань, залучення його до різних видів навчальної діяльності. У складі групи фахівців брати участь у розробленні та виконанні індивідуальної програми розвитку дитини. КЗДО № 189 ДМР Новокодацький районний центр зайнятості міста Дніпра
Практичний психолог Брати участь в організації освітньо-виховного процесу з метою забезпечення всебічного особистісного розвитку дітей, зміцнення і захисту їхнього психічного здоров'я. Виявляти причини, що утруднюють становлення особистості дитини. Шляхом психодіагностики, консультування, психопрофілактики, психолого-педагогічної корекції, надавати допомогу вихованцям, педагогічним працівникам, батькам у вирішенні питань навчання, виховання і розвитку дітей. Проводити психолого-педагогічну діагностику їхньої готовності до навчання. Планувати, розробляти, впроваджувати в практику розвиваючі, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням статевих, вікових, інших особливостей дітей. Сприяти пошуку, відбору, розвитку обдарованих дітей. Виявляти і обстежувати вихованців, які потребують соціально-психологічної корекції, надавати їм психолого-педагогічну допомогу.  КЗДО № 189 ДМР Новокодацький районний центр зайнятості міста Дніпра
Музичний керівник
Планувати, організовувати та здійснювати музично-естетичне виховання дітей із дотриманням вимог Базового компонента дошкільної освіти й чинних освітніх програм та з урахуванням психологічних, фізіологічних та індивідуальних особливостей розвитку дітей на певних вікових етапах розвитку. Застосовувати знання з теорії і методики музичного виховання дітей дошкільного віку, забезпечувати реалізацію особистісно-орієнтованого, інтегрованого та диференційованого підходу при організації освітньої роботи з вихованцями. Створювати умови для прояву індивідуальних музичних здібностей вихованців, здійснювати пошук, розвиток і підтримку творчо обдарованих, талановитих дітей, організовувати сприятливе розвивальне середовище. Впроваджувати найбільш ефективні форми, методи і засоби музичного виховання дітей дошкільного віку, застосовувати новітні музично-педагогічні технології. Забезпечувати організацію та проведення музичних свят, розваг та інших заходів художньо-естетичного напряму.Працювати у тісній взаємодії з вихованцями, батьками, надавати їм консультативну допомогу з питань музично-естетичного виховання дошкільників
КЗДО № 189 ДМР Новокодацький районний центр зайнятості міста Дніпра
Керівник гуртка, 0,375 ставки постійно Організація і здійснення навчально-виховного процесу, зміст якого визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та іншими Державними програмами розвитку, навчання і виховання, корекційними програмами, обраними ДНЗ. Розвиток творчих здібностей і обдарувань дітей, задоволення їхніх інтересів. Реалізація єдності загальнолюдського та національного змісту образотворчої освіти. Забезпечення особистісного розвитку кожного вихованця, збагачення його емоційно-естетичного досвіду під час сприймання навколишнього світу і художньо-практичної діяльності, інтерпретації та оцінюванні творів образотворчого мистецтва, учить розуміти мову мистецтва, як форму міжособистісного спілкування; розуміння зв’язків мистецтва з природним, соціальним і культурним середовищем життєдіяльності людини, усвідомлення власної причетності до художніх традицій свого народу з одночасним розумінням особливостей інших національних картин світу. Розвиток чуттєво-емоційного сприйняття, асоціативно-образного та поняттєво-логічного мислення вихованців, Навчання користуватися основами образотворчої діяльності: художніми техніками, прийомами, художніми матеріалами. Формування ціннісних орієнтирів, потреби у творчій самореалізації, у духовно-естетичному самовдосконаленні дітей дошкільного віку. КЗДО № 189 ДМР Новокодацький районний центр зайнятості міста Дніпра
Медична сестра старша
Проводити повсякденну  роботу, яка  забезпечує створення  належних  санітарно-гігієнічних  умов  у  ЗДО. Здійснювати  облік  медикаментів. Забезпечувати своєчасне поповнення, стежити за дотриманням правил і термінів  зберігання та використання  медичних  препаратів, комплектувати  аптечку  невідкладної  медичної  допомоги  згідно  переліку. Контролювати стан  здоров’я  дітей  протягом  дня. Щоденно оглядати зів  і  шкіру  дітей для виявлення педикульозу, грибкових та інших захворювань шкіри. Щоденно  проводити  облік  присутніх  та  відсутніх  через  хворобу  дітей, при  необхідності  ізолювати  хворих  дітей  та  забезпечити  догляд  за  ними  до  приходу  батьків; у  разі  необхідності  викликає  швидку  допомогу.  Надавати долікарську допомогу дітям у разі гострого захворювання чи травми, організовувати (якщо є показання) їх госпіталізацію та інформувати про це  адміністрацію, батьків або осіб, які їх замінюють. Здійснювати планування та проведення обов’язкових медичних оглядів дітей, зокрема поглиблених, профілактичних, перед профілактичним щепленням і забезпечує зберігання результатів та  звітність у порядку, встановленому МОЗ України. Проводити медичні огляди дітей під час прийому до ЗДО та здійснювати медичний контроль за перебігом періоду адаптації. Готувати  документи  дітей  до  вступу  в  школу. Аналізувати стан здоров’я дітей за результатами обов’язкових медичних оглядів, розробляти та виконувати заходи щодо оздоровлення,  зниження  захворюваності  дітей, недопущення ГРВІ, ГКІ, травматизму, отруєння  рослинами. Спільно з вихователем-методистом здійснювати медико-педагогічний контроль на заняттях з фізичного виховання. Разом  з  лікарем, вихователем-методистом, інструктором з  фізкультури  розробляти  систему  загартування  дітей, та  здійснювати  контроль за  його  проведенням. Контролювати  виконання  режиму дня, питного, рухового режиму  дітей, повітряного  режиму  в  групах, графік прибирання  групових  помешкань. Здійснювати контроль за своєчасністю проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільного закладу. Проводити санітарно-просвітницьку роботу з дітьми, батьками або особами, які їх замінюють, та працівниками дошкільного закладу.
КЗДО № 189 ДМР Новокодацький районний центр зайнятості міста Дніпра
Лікар-педіатр, 0,5 ставки постійно
Контролювати стан здоров’я дітей, обов’язкові медичні огляди дітей, які проводить сестра медична. Періодично брати участь у:
- планових медичних оглядах — зважування, вимірювання зросту;
- щоранкових медичних оглядах — огляди шкірних покривів, наявність педикульозу, підвищеної температури тіла та інших зовнішніх проявів різних захворювань.
Надаєвати невідкладну медичну допомогу дітям або працівникам закладу дошкільної освіти в разі гострого захворювання або травми. Контролювати організацію та якість харчування, спостерігати й контролювати процес приготування їжі. За відсутності сестри медичної здійснювати бракераж готової продукції. Аналізувати стан здоров’я дітей за результатами обов’язкових медичних оглядів, розробляти разом із сестрою медичною план оздоровлення, контролювати додержання рекомендацій. Забезпечувати контроль за дотриманням режиму дня та навчальних навантажень згідно з віком дітей, здійснювати профілактику травматизму, спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь, отруєнь рослинами та грибами. Спрямовувати роботу щодо фізичного виховання та загартування дітей індивідуально для різних груп з урахуванням здоров’я та віку.
КЗДО № 189 ДМР Новокодацький районний центр зайнятості міста Дніпра
Лікар-невролог, 0,5 ставки постійно Організація та контроль за проведенням масажу, ЛФК, фізіопроцедур з вихованцями з вадою розвитку - порушення опорно-рухового апарату, а саме ДЦП. В разі потреби надання первинної долікарської допомоги учасникам навчально-виховного процесу. КЗДО № 189 ДМР Новокодацький районний центр зайнятості міста Дніпра
Медична сестра фізіотерапевт, 0,125 ставки постійно Проводити фізіотерапевтичні процедури з дітьми дошкільного віку, які мають вади опорно-рухового апарату (ДЦП), надавати першу долікарську допомогу в разі необхідності. КЗДО № 189 ДМР Новокодацький районний центр зайнятості міста Дніпра
Медична сестра з ЛФК, 0,125 ставки постійно Робити вправи з ЛФК з дітьми дошкільного віку, які мають вади опорно-рухового апарату (ДЦП), надавати першу долікарську допомогу в разі необхідності. КЗДО № 189 ДМР Новокодацький районний центр зайнятості міста Дніпра
Медична сестра з масажу, 0,125 ставки постійно Робити масаж дітям дошкільного віку, які мають вади опорно-рухового апарату (ДЦП), надавати першу долікарську допомогу в разі необхідності. КЗДО № 189 ДМР Новокодацький районний центр зайнятості міста Дніпра
Помічник вихователя
Проводити своєчасне прибирання групової кімнати, спальні, передпокою і інших площ вологим способом двічі на день.
Згідно з графіком провітрювати приміщення, суворо контролювати дезінфекційну обробку посуду і дотримуватися дезінфекційного режиму групи під час карантину. Допомагати вихователю одягати і роздягати дітей на прогулянку, сон та інші заходи. Допомагати вихователю в підготовці до занять та прибирання після них, допомагати розводити дітей по підгрупах на заняття. Стежити за чистотою дитячих рушників та постільної білизни, згідно з графіком змінювати білизну, своєчасно разом з вихователем маркувати білизну, стежити за збереженням майна групи.
КЗДО № 189 ДМР Новокодацький районний центр зайнятості міста Дніпра

 

    

HotLog

Анимационная картинка танцы

блестяшки для аськи