Зміст, організація й методика співпраці ДНЗ та батьків

Зміст, організація й методика співпраці ДНЗ та батьків включає в себе:
 • єдність у роботі дитячого саду й родини по вихованню дітей;
 • взаємна довіра у взаєминах між педагогами й батьками, розуміння потреб й інтересів дитини й своїх обов'язків як вихователів;
 • зміцнення авторитету педагога в родині й батьків у дитячому саду;
 • установлення правильних відносин на основі доброзичливої критики й самокритики;
 • взаємодопомога в спільній роботі з виховання дошкільників. Дитячий сад повсякденно допомагає батькам у вихованні дітей. У свою чергу батьки допомагають дитячому саду в різноманітній виховній і господарській роботі;
 • вивчення кращого досвіду сімейного виховання, пропаганду його серед широкого кола батьків, використання в роботі дитячого саду позитивних методів сімейного виховання;
 • використання різноманітних форм роботи дитячого саду з родиною в їхньому взаємозв'язку: знайомлення з батьками й іншими членами родини;
 • консультації;
 • групові й загальні батьківські збори;
 • конференції, лекторій, батьківські університети, наочні форми пропаганди;
 • індивідуальні й групові форми роботи з батьками, які доповнюють один одного. Щоденне спілкування вихователя з батьками створює більші можливості для індивідуальної роботи, для зміцнення зв'язку між родиною й дитячим садом;
 • систематичний плановий зв'язок дитячого саду з батьками протягом усього року з урахуванням завдань і змісту виховної роботи з дітьми;
 • залучення активу батьків, громадськості до діяльності дошкільної установи, до роботи з родинами.​
     
На основі досліджень можна виділити спектр дій по залученню батьків у діяльність ДНЗ.
     
Перші контакти між родинами й ДНЗ:
 • запрошення батьків з дітьми або без них відвідати установу до початку заняття;                        
 • відвідування співробітниками родин вдома;
 • подання батькам письмової інформації про установу;                                          
 • зустріч для з'ясування умов відвідування дитиною установи;  
 • складання договору.                                                                    

   

 Подальший взаємозв'язок батьків і персоналу реалізується в процесі:  

 • щоденних безпосередніх контактів, коли батьки приводять і забирають дітей;  
 • неформальних бесід про дітей або запланованих зустрічей з батьками, щоб обговорити успіхи, не залежно від конкретних проблем;  
 • ознайомлення батьків з письмовим матеріалом про їхніх дітей;
 • рекомендацій відвідати лікаря й т.п.;
 • відвідувань батьків для того, щоб вони могли бачити, як займається їхня дитина, або знайомити з роботою установи.

     

Батькам пропонується надавати допомогу ДНЗ як організаторів або спонсорів; вони можуть допомогти в розробці ігротеки, зборі матеріалів для дитячих потреб і т.д. Батьки можуть брати участь й у щоденних заняттях дітей:

 • допомагати й брати участь у різних заходах, наприклад, у чаюванні з дітьми, і т.п.;
 • допомагати в повсякденних заняттях;
 • надавати допомогу при проведенні екскурсії й інших заходів.

     

Батьки продовжують вдома роботу з дітьми по програмам або здійснюють частину домашнього плану. Батьки можуть брати участь у прийнятті рішень по поводу їхніх дітей; батьківські комітети беруть участь у рішенні питань, що стосуються роботи установи в цілому.   Ефективні суспільні заходи для батьків; відвідування ними курсів із проблем виховання або запрошення лекторів по питаннях, що цікавлять, робота клубу для батьків і т.п.  

     

ДНЗ надає допомогу батькам у конкретних проблемах по догляду за дитиною, методах її виховання; у накопиченні інформації із сімейного виховання й практичних порадах; у пошуках виходу із кризових ситуацій.  Багато перерахованих аспектів участі батьків потребують від персоналу напружених міркувань, а можливо, і переоцінки своєї професійної ролі: переорієнтація на роботу з батьками може виявитися складною для працівників, чиє мислення й планування діяльності раніше були повністю зосереджені на дітях. Формування співробітництва дітей, батьків і педагогів залежить насамперед від того, як складається взаємодія дорослих у цьому процесі. Результат виховання може бути успішним тільки за умови, якщо педагоги й батьки стануть рівноправними партнерами, тому що вони виховують тих самих дітей. В основу цього союзу повинна бути покладена єдність прагнень, поглядів на виховний процес, вироблені спільно загальні цілі й виховні завдання, а також шляхи досягнення намічених результатів.      

     

Як педагоги, так і батьки хочуть бачити своїх дітей здоровими й щасливими. Батьки готові підтримати задачі педагогів, спрямовані на задоволення й розвиток інтересів, потреб дітей. Батьки - дорослі люди, які мають великий життєвий досвід, знання, що вміють аналізувати ситуації, тому в рішенні ряду проблем педагог може одержати їх потрібну й корисну пораду.            

     

Співробітництво педагогів і батьків дозволяє краще пізнати дитину, подивитися на неї з різних позицій, побачити в різних ситуаціях, а отже, допомогти в розумінні її індивідуальних особливостей, розвитку здатностей дитини, у подоланні її негативних вчинків і проявів у поведінці, формуванні цінних життєвих орієнтації. У той же час переважна частина батьків - не професійні вихователі. Вони не мають спеціальних знань у сфері виховання й освіти дітей, нерідко зазнають труднощів у встановленні контактів з дітьми. Педагоги й батьки повинні разом шукати найбільш ефективні способи рішення цієї проблеми, визначати зміст і форми педагогічної освіти в цьому зв'язку.     Визначальна роль у встановленні такої взаємодії належить педагогам ДНЗ. Союз, взаєморозуміння педагогів і батьків, їхня взаємна довіра можливі лише в тому випадку, якщо педагог виключає в роботі з батьками дидактизм, не повчає, а радить, міркує разом з ними, домовляється про спільні дії, тактовно підводить їх до розуміння необхідності педагогічних знань. Вся атмосфера взаємодії, спілкування педагога з батьками повинна свідчити про те, що педагог має потребу в батьках, в об’єднанні зусиль, що батьки - його союзники й він не може обійтись без їхньої ради й допомоги.  Не всі батьки відгукуються на прагнення педагога до співробітництва з ними, виявляють цікавість до об'єднання зусиль по вихованню й навчанню своєї дитини. Вихователю необхідне терпіння й цілеспрямований пошук шляхів рішення цієї проблеми. Варто починати роботу й взаємодію з тими, хто бажає брати участь у житті групи, підтримує педагогів, навіть якщо таких батьків буде мало. Поступово, тактовно вихователь утягує й інших батьків у співробітництво, опираючись на батьків, з огляду на інтереси кожного дитини та її родини.                                                                

     

На сучасному етапі в роботі з батьками з'являється поняття "включення батьків" в діяльність дошкільного закладу, тобто їхня активна участь у роботі ДНЗ, що має вплив на його функціонування й розвиток.  Для формування співробітництва між дорослими й дітьми важливо представляти колектив як єдине ціле, як велику згуртовану родину, життя якої цікаве, якщо організовано; спільну діяльність педагогів, батьків, дітей. Це сприяє встановленню взаєморозуміння між батьками й дітьми, створенню комфортних умов у родині.  Таким чином, доцільно значну частину виховної роботи організовувати одночасно з дітьми й батьками, а виникаючі проблеми, поставлені завдання вирішувати спільно, щоб прийти до згоди, не ущемляючи інтересів один одного, і об'єднати зусилля для досягнення ефективних результатів. Для залучення батьків до діяльності дошкільної установи розроблена спеціальна методика, що включає три етапи:  

 • перший - актуалізація потреб батьків в освіті власної дитини;                                                                
 • другий - педагогічна освіта батьків як замовників на освітні послуги в дошкільній установі;  
 • третій - партнерство педагогів і батьків у діяльності дошкільної установи, в основу якого закладені ідеї гуманізації відносин, пріоритет загальнолюдських цінностей з акцентом на особистісно-діяльнісний підхід.  

     

Впровадження такої методики дозволяє створити ускладнену систему роботи з батьками, представлену двома блоками, кожний з яких включає завдання, форми й види діяльності.  Для реалізації змісту цієї роботи в дошкільному закладу використаються колективні й індивідуальні форми діяльності. Доцільне сполучення колективних й індивідуальних форм взаємодії: бесіду, задушевну розмову, консультації-міркування, виконання індивідуальних доручень, спільний пошук рішення проблеми, переписку й т.п.  Ці форми можуть стати ефективними в тому випадку, якщо вдалося знайти індивідуальний стиль взаємин з батьками. Важливо розташувати до себе батьків, завоювати їхню довіру, розбудити бажання поділитися з педагогом своїми думками, сумнівами. Все це допоможе краще зрозуміти дитину, знайти оптимальні способи рішення проблем виховання конкретної особистості в дошкільній установі й вдома. Психологічною умовою такої успішної міжособистісної взаємодії є уважність, проникливість, неквапливість.  

     

Аналіз практики роботи педагогів і керівників дошкільних установ виявив 2 види форм спільної роботи. Однак часто використовуються в основному стандартні форми роботи: батьківські збори, батьківські комітети, конференції, які проводяться нерегулярно, а тема не завжди збігається зі змістом. У Днях відкритих дверей мало батьків беруть участь. Такі заходи, як турнір знавців, КВК, вікторини, фактично не проводяться.  Вихователі не завжди вміють поставити конкретні задачі, наповнити їх відповідним змістом, вибрати методи: зміст батьківських зборів, консультацій досить диференційований, вихователі при виборі методів співробітництва не враховують можливостей й умов життя конкретних родин; досить часто вихователі, особливо молоді, використають лише колективні форми роботи з родиною.  

 

Причинами є:                                      

 • недостатнє знання специфіки сімейного виховання;  
 • невміння аналізувати рівень педагогічної культури батьків й особливості виховання дітей;
 • невміння планувати спільну роботу з дітьми й батьками.

     

В окремих, особливо молодих, вихователів недостатньо розвинені комунікативні вміння.  Аналіз теорії й практики роботи з родиною виявив ще одну проблему на сучасному етапі - організація спільної діяльності батьків і дітей. Одне з головних завдань педагогів - створити умови для розвитку нормальних відносин у родині, а це може бути досягнуто тільки при діяльності батьків і дітей, що може бути реалізовано в різних формах.

 • Наприклад, форми пізнавальної діяльності - це суспільні огляди знань, умінь і навичок, свята знань, турніри знавців, Дні відкритих дверей і т.п. Тему, методику проведення батьки й вихователі визначають спільно. Вихователь становить завдання, допомагає сформувати групи, організувати підготовчу роботу, а батьки беруть участь в оформленні, підготовці призів, оцінці результатів.
 • Форми трудової діяльності - оформлення приміщення групи, трудовий десант по благоустрою й озелененню двора, посадка алеї у зв'язку зі знаменною подією в житті дітей й їхніх батьків, створення бібліотеки й т.п.
 • Форми дозвілля - підготовка, проведення й обговорення спектаклів, свят, змагань, конкурсів, КВК; різних клубів й ін.
 • Форми активізації - дискусії, діалоги, обговорення ситуацій, рішення кросвордів, аналіз дитячих висловлень або дитячої творчості, тренінги, метод ігрового моделювання й ін.  
 • Наочні форми: бібліотеки й папки-пересувки, відеофільми, пам'ятки-рекомендації для батьків і дітей, візитки, виставки книг, устаткування, настільних ігор, дитячих або спільних малюнків, виробів з батьками, фотовиставки, газети, куточки для батьків й ін.                                    

     

Цікавою формою співробітництва є випуск газети. У створенні газети беруть участь адміністрація дитячого саду, педагоги, фахівці, батьки й діти.      

     

У теорії й практиці визначений ряд загальних завдань по роботі з батьками в дошкільних установах:  

 • вивчення інтересів, думок і запитів батьків, не реалізованих в інших соціальних інститутах (родині й ін.);  
 • забезпечення оптимальних умов для саморозвитку й самореалізації батьків в освоєнні ними різних соціальних ролей;
 • використання досвіду діяльності інших дошкільних установ для побудови моделі взаємодії з батьками;  
 • розширення засобів і способів роботи з батьками;
 • забезпечення простору для особистісного росту учасників об'єднання, створення особливої творчої атмосфери.              

     

Проведення батьківських зборів за старою структурою не виправдує очікування батьків. Відповідно до нормативно-правової бази дошкільних установ батьки є замовниками освітніх послуг і мають право приймати участь в організації освітнього процесу, організовувати свої органи самоврядування й вирішувати деякі питання самостійно на батьківських зборах, конференціях й в інших формах роботи.  У цей час все частіше дошкільні установи стали проводити батьківські конференції, які мають на увазі розширення, поглиблення й закріплення знань про освіту дітей, які можуть бути науково-практичними, теоретичними, по обміну досвідом й ін. Конференції проводяться раз у рік, але вимагають ретельної підготовки, мають на увазі активну участь батьків, організацію виставок дитячих малюнків, книг, концерту дітей.  

     

Таким чином, робота батьків і педагогів в умовах дошкільної установи носить яскраво виражений специфічний характер співробітництва, тому що змінилися й зміст, і форми взаємин між батьками й робітниками дошкільної установи.

HotLog

Анимационная картинка танцы

блестяшки для аськи