Соціалізація особистості

Обласний проект «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»

З 01.09.2015 педагоги Дніпропетровської області розпочинають роботу в межах обласного науково-методичного проекту "Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства".

 

Головна мета проекту: визначення освітніх стратегій соціалізації особистості, розробка показників соціального розвитку учнів різних вікових груп, удосконалення системи психолого-педагогічного супроводу як важливого чинника процесу соціалізації.

 

Основні завдання проекту: 
 • Аналіз наукової літератури з проблеми, визначення освітніх стратегій соціалізації особистості у навчально-виховному процесі.
 • Відбір пакету методів і методик діагностики соціального портрету учнів різних вікових груп.
 • Створення "банку інформації" відповідно до теми та завдань дослідження.
 • Упровадження гнучкої системи організації навчального процесу, що відповідає сучасним тенденціям розвитку освітньої галузіта науково обгрунтованим концепціям соціалізації особистості демократичного суспільства.
 • Розробка і впровадження моделей розвиткового освітнього середовища, що сприяє процесу соціалізації та формуванню громадської активності учнів.
 • Підготовка педагогів області до упровадження основних ідей проекту шляхом удосконалення системи курсової перепідготовки та активізації методичної роботи у регіоні.
 • Розробка рекомендацій, спрямованих на самоосвіту, створення можливостей для особистісного та професійного зростання педагогічних працівників у процесі роботи над проектом.

Учасники проекту: кафедри, кабінети, лабораторії ДОІППО, методичні служби регіону, освітні заклади різних типів.

 

Рівні участі у проекті:

Науково-теоретичний - кафедри ДОІППО, наукові установи України, залучені для консультацій та розробки науково-методичних матеріалів.
     
Науково-методичний - методичні служби всіх рівнів.
    
Експериментальний - навчальні заклади, що проводять науково-експериментальну роботу та апробацію нових навчальних матеріалів та технологій.
    
Загальний - освітні заклади усіх типів та рівнів.

 

Основні пріоритети проекту
 • Визначення показників, що характеризують соціальний розвиток особистості на різних вікових етапах.
 • Розробка пакету діагностичних матеріалів для дослідження процесу соціалізації учнів..
 • Моніторинг якості навчання та соціальної компетентності школярів.
 • Упровадження педагогічних стратегій соціалізації особистості, визначених у процесі роботи над проектом.
 • Використання інноваційних технологій навчання для стимулювання самоосвіти, самовдосконалення та посилення соціальної компетентності учнів.
 • Упровадження інформаційних технологій, активізація дослідницької школярів.
 • Формування позитивної мотивації навчання та вибору майбутньої професії.
 • Допомога учням в опануванні стратегією життєвого проектування та самореалізації особистості.
 • Зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров'я молоді, впровадження здоров'язбережних технологій освітнього процесу.
 • Підготовка педагогічних кадрів до використання інноваційних технологій та реалізації завдань проекту.

Методи дослідження.
Науковий аналіз філософської та психолого-педагогічної літератури, спостереження, анкетування, опитування, тестування, аналіз педагогічного досвіду колективів навчальних закладів та окремих вчителів та вихователів ДНЗ.

 

Наукову новизну дослідження обумовлюють: розробка моделей соціалізації особистості на рівні  регіональної освіти та конкретного навчального закладу, визначенні педагогічних стратегій, що сприяють ефективності процесу соціалізації учнів різних вікових груп, наукове обґрунтуванні шляхів вирішення проблеми, забезпеченні експертизи отриманих результатів.

 

Практична вагомість роботи над проблемою пов’язана з можливістю залучення до дослідницької діяльності широкого кола педагогічних працівників і накопичення досвіду використання ефективних педагогічних стратегій соціалізації учнів.

 

Етапи роботи над проблемою:
Підготовчий. Конкретизація проблеми на рівні регіонів та окремих педагогічних колективів, планування роботи творчих груп, створення «банку інформації» з питань соціалізації та розвитку соціальних компетенцій учнів, визначення основних показників для системного відстеження, діагностика рівня готовності педагогічних колективів до роботи над проблемою, організація роботи психолого-педагогічних семінарів з проблеми соціалізації учнівської молоді.
    
Організаційно-моделювальний. Наукове обґрунтування стратегій соціалізації учнів різного віку, розробка відповідних проектів на рівні конкретних освітніх установ, координація діяльності методичних служб різних рівнів у забезпеченні умов для підвищення творчої активності педагогічних кадрів.
   
Практичний. Розробка та апробація системи діяльності навчального закладу, вчителя або вихователя, спрямованої на розвиток соціальних компетентностей особистості, масове впровадження новітніх педагогічних стратегій і конкретних технологій соціалізації, накопичення досвіду управління інноваційними процесами в освітній діяльності.
   
Коригуючий. Аналіз та корекція накопиченого педагогічного досвіду, визначення його основних ідей для широкого впровадження, аналіз матеріалів попередніх зрізів діагностики рівня розвитку соціальних компетентностей учнів та їхніх навчальних досягнень.  Вивчення та експертна оцінка накопиченого педагогічного досвіду (при визначенні ефективності досвіду доцільно використовувати науково обґрунтовані критерії: актуальність, оригінальність, новизна, стабільність, збалансованість і комплексність результатів, раціональність витрат часу, зусиль, засобів, відповідність реальним можливостям більшості вчителів і матеріальної бази).
   
Підсумковий. Узагальнення перспективного педагогічного досвіду, підбиття підсумків роботи педагогічних колективів з проблеми соціалізації учнів, підготовка матеріалів для публікації, науковий аналіз матеріалів моніторингу, підготовка підсумкових наукових конференцій, обмін досвідом між регіонами області.
 
Очікувані позитивні результати. 
На рівні регіональної системи освіти: активізація творчої активності педагогічних кадрів, підвищення рівня психолого-педагогічної культури та фахової майстерності педагогів, упровадження педагогічних стратегій та інноваційних навчально-виховних технологій, спрямованих на розвиток соціальної компетентності учасників педагогічного процесу, зростання якості освіти та виховання, вдосконалення системи психолого-педагогічного супроводу розвитку особистості школярів, що забезпечує максимально сприятливі умови для задоволення освітніх потреб, розвитку самосвідомості, самореалізації кожної дитини у творчому середовищі, збільшення кількості випускників, які обрали професію, що найбільше відповідає їхнім здібностям і потребам суспільства, конкретного регіону тощо.
   
На рівні особистості фахівця. Усвідомлення пріоритетів освіти, спрямованої на комплексне впровадження педагогічних стратегій соціалізації особистості, впровадження інноваційних педагогічних технологій розвитку соціальних компетенцій учнів, зростання прагнення до самовдосконалення, самоосвіти та самореалізації, залучення до системи науково-дослідної роботи, накопичення передового педагогічного досвіду, який може бути упровадженим у масову практику.
    
На рівні особистості учня.  Активізація механізмів соціалізації та адаптації, формування позитивного образу-Я, залучення до системи діяльності, що стимулює розвиток громадянської активності та зростання рівня життєвої компетентності учнів.
 
Науково-теоретичне забезпечення
 • На основі аналізу психолого-педагогічної літератури визначення основних показників соціальної компетентності, уточнення та конкретизація їх для учнів різного віку, розробка педагогічних стратегій соціалізації особистості в умовах модернізації освіти.
 • Розробка тематики психолого-педагогічного семінару з проблеми соціалізації особистості демократичного суспільства.
 • Розробка питань для обговорення на педагогічних радах навчальних закладів..
 • Розробка спецкурсу для слухачів "Освітні стратегії соціалізації особистості демократичного суспільства".
 • Підготовка рекомендацій щодо використання форм, методів, технологій соціалізації учнів.

Науково-методичне забезпечення
 • Організація роботи проблемного психолого-педагогічного семінару «Освітні стратегії соціалізації особистості демократичного суспільства».
 • Включення у план курсової підготовки лекцій і спецкурсів відповідної тематики.
 • Розробка рекомендацій щодо організації роботи над проектом на кожному з етапів.
 • Розробка критеріїв соціальної компетентності та громадської активності учнів різного віку.
 • Проведення науково-практичних конференцій, проблемних семінарів, педагогічних читань з проблем розвитку соціалізації учасників педагогічного процесу.
 • Вивчення та узагальнення досвіду роботи над проектом.

Діагностичне забезпечення
 • Розробка програми комплексного моніторингу соціальної компетентності школярів для створення банку інформації, аналізу та розробки науково обгрунтованих рекомендацій.
 • Упровадження загального моніторингу впровадження проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», розробка програм розвиткової та корекційної роботи з учнями та дитячими колективами.
 • Діагностика розвитку соціальної компетентності учнів різних вікових груп на основі визначених показників системного дослідження з використанням комплексу надійних валідних методик, що відповідають нормативним вимогам, порівняння узагальнених даних на кожному з етапів реалізації проекту.
 • Щорічна діагностика динаміки розвитку професійної компетентності педагогічних працівників і колективів в умовах роботи над проектом.

Видавнича діяльність
 1. Висвітлення питань роботи над проектом в обласних педагогічних виданнях «Джерело», «Нива знань», фахових педагогічних виданнях всеукраїнського рівня.
 2. Підготовка науково-методичних і практичних матеріалів:
 • збірка «Соціалізація особистості у сучасній освіті»;
 • статті з питань розвитку соціальної компетентності та громадської активності учнів;
 • методичні рекомендації щодо впровадження педагогічних стратегій соціалізації особистості у процесі викладання конкретних дисциплін і позакласній роботі навчального закладу.

HotLog

Анимационная картинка танцы

блестяшки для аськи