Статут КЗДО

Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 189 комбінованого типу» Дніпровської міської ради, зареєстрованого 27.05.2009, номер запису 12241020000046540, перереєстрованого 30.11.2009, номер запису 12241050001046540, ідентифікаційний код 36495073.
 
1.  Загальні положення
 
1.1 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №189 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – дошкільний заклад), зареєстрований 27.05.2009, номер запису 12241020000046540, перереєстрований 30.11.2009, номер запису 12241050001046540, знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.
Коротка назва – КЗО «ДНЗ № 189» ДМР.
 
1.2. Юридична адреса дошкільного закладу: 49018, м. Дніпро, вул. Велика Діївська, будинок 60, телефон: 778-76-45.
 
1.3.Власник дошкільного закладу – територіальна громада міста, в особі Дніпровської міської ради. Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.
 
1.4 Дошкільний заклад здійснює свою діяльність у підпорядкуванні департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. 
 
1.5. Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту» (зі змінами), «Про дошкільну освіту» (зі змінами), «Про охорону дитинства», Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі Положення), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 (зі змінами), іншими нормативно-правовими актами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, власним Статутом.
 
1.6. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, рахунки в банках, ідентифікаційний код ЄДРПОУ.
 
1.7. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, організація корекційно-розвивальної роботи, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
 
1.8. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров´я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; комплексне здійснення корекційно-розвивальної роботи в групах:                                                                  
 • з порушеннями психологічного розвитку, в тому числі порушеннями емоційно-вольової сфери, з розладами мови, астенічно ослаблених;
 • з порушеннями опорно-рухового апарату, в тому числі діти з особливими освітніми потребами (діти з ДЦП, які мають віковий інтелект або порушення психологічного розвитку та у яких порушення функцій організму не перевищує ІІ ступінь). 
 
1.9. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.
 
1.10. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
 • забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;
 • дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.
 
1.11. Взаємовідносини між дошкільним закладом і юридичними або фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
 
2. Комплектування дошкільного закладу
 
2.1. Заклад розрахований на 190 місць.
 
2.2. Дошкільний заклад має групи:
 • загального розвитку;
 • компенсуючого типу.

 

2.3. Групи комплектуються дітьми за: 
 • віком;
 • порушеннями психологічного розвитку, в тому числі порушеннями емоційно-вольової сфери, з розладами мови, астенічно ослаблених; 
 • порушеннями опорно-рухового апарату, в тому числі діти з особливими освітніми потребами (діти з ДЦП які мають віковий інтелект або порушення психологічного розвитку та у яких порушення функцій організму не перевищує ІІ ступінь).
 
2.4. Дошкільний заклад має групи з денним режимом перебування дітей (чергові групи в ранкові та вечірні години).
 
2.5.Наповнюваність груп дітьми становить:
 • раннього віку – від 2-х до 3-х років (загального розвитку) – 15 дітей;
 • дошкільного віку:
–   загального розвитку – від 3-х до 6 (7) - ми років – 20 дітей;
порушеннями психологічного розвитку, в тому числі порушеннями емоційно-вольової сфери, з розладами мови, астенічно ослаблених – від 3-х до 6 (8) - ми років – 12 дітей;
порушеннями опорно-рухового апарату, в тому числі діти з особливими освітніми потребами (діти з ДЦП які мають віковий інтелект або порушення психологічного розвитку та у яких порушення функцій організму не перевищує ІІ ступінь) – від 3-х до 6 (8) - ми років – 8 дітей.
 
2.6. Комплектування груп проводиться за віковим принципом та згідно з медичними діагнозами та висновками психолого-медико-педагогічної консультації.
 
2.7. Дошкільний заклад, за умовою наявності вільних місць в групах компенсуючого типу, має право доукомплектувати зазначені групи дітьми, які не мають відповідних медичних показників (але не більше ніж 20% від загальної кількості дітей у групі).
 
2.8. Для зарахування дитини в дошкільний заклад необхідно пред’явити:
 • в групи загального розвитку:
заяву батьків або осіб які їх замінюють;
свідоцтво про народження дитини;
медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;
довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення.
 • в групи для дітей:
з порушеннями психологічного розвитку, в тому числі порушеннями емоційно-вольової сфери, з розладами мови, астенічно ослаблених – додатково надається висновок психолого-медико-педагогічної консультації територіального лікувально-профілактичного закладу, довідка про інвалідність (в разі наявності);
з порушеннями опорно-рухового апарату, в тому числі діти з особливими освітніми потребами (діти з ДЦП які мають віковий інтелект або порушення психологічного розвитку та у яких порушення функцій організму не перевищує ІІ ступінь) – додатково надається висновок психолого-медико-педагогічної консультації територіального лікувально-профілактичного закладу, довідка про інвалідність (в разі наявності);
для дітей з інвалідністю надається висновок лікарсько-консультативної комісії про те, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;
надається індивідуальна програма реабілітації для дітей з інвалідністю;
Діти з тяжкими порушеннями опорно-рухового апарату, які самостійно не пересуваються і потребують індивідуального догляду, зараховуються до дошкільного закладу за умови забезпечення постійного супроводу дитини асистентом (батьками або особами, які їх замінюють), які повинні мати дозвіл лікарської установи на знаходження  у дошкільному закладі; 
відповідно чинного законодавства документи (в разі наявності) для встановлення пільг щодо батьківської плати.
 
2.9. Протипоказаннями до зарахування дітей до дошкільного навчального закладу є: 
 • відсутність висновку медичної установи про те, що дитини може відвідувати дошкільний заклад (в разі відсутності у дитини щеплень або порушення графіку їх проведення, харчова алергія, тощо);
 • зниження розвитку вікового інтелекту до рівня легкої розумової відсталості;
 • ІІІ, IV ступені порушень функцій організму, які не сумісні з перебуванням дитини в організованому колективі;
 • всі хвороби у гострому періоді, хронічні хвороби у стадії загострення, всі хвороби, які потребують стаціонарного лікування, гострі інфекційні захворювання до закінчення строку карантину.
 
2.10. За дитиною зберігається місце в дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).
 
2.11. Відрахування дітей з дошкільного закладу може здійснюватись:
 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють (на підставі заяви);
 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі даного типу;
 • у разі несплати батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців;
 • у разі тривалого (2 місяці) невідвідування дошкільного закладу без поважних причин;
 • із груп компенсуючого типу – в разі закінчення терміну перебування за висновками обласної психолого-медико-педагогічної консультації;
 • якщо в період перебування в дошкільному закладі у дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, буде проявлятися неконтрольована поведінка, що може загрожувати її життю і здоров’ю або членів дитячого колективу, то за рішенням педагогічної ради така дитина направляється для додаткового обстеження до психолого-медико-педигогічної консультації для вирішення питань щодо подальшого перебування в дошкільному закладі.
 
2.12. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини становить 10 діб.
 
2.13. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).
 
2.14.Порядок та умови здійснення соціально-педагогічного патронату – 1 раз на місяць за потребою.
 
3. Режим роботи дошкільного закладу
 
3.1. Дошкільний заклад працює:
 • за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10 годин 30 хвилин. 
 • вихідні дні – субота, неділя, святкові тощо.
 
3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: з 7-00 до 17.30.
 
3.3. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу:
 • чергові з 6-30 до 18-30 год.;
 • раннього віку з 7-00 до 17-30 год.;
 • дошкільного віку з 7.00 до 17.30 год.;
 • компенсуючого типу з 7.00 до 17.30 год.
 
4. Організація навчально-виховного процесу в дошкільному закладі
 
4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня поточного року і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) в дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.
 
4.2. Діяльність дошкільного закладу регламентується планом роботи, який складається на навчальний рік та оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником закладу та погоджується з відповідним органом управління освітою.
 
4.3. Постійно діючий колегіальний орган в дошкільному закладі – педагогічна рада. 
До складу педагогічної ради дошкільного закладу входять: завідувач, вихователь-методист, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. 
Запрошеними з правом дорадчого голосу, можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.
Головою педагогічної ради є завідувач дошкільного закладу.
Педагогічна рада закладу:
 • розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;
 • організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
 • приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.
 • Робота педагогічної  ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу. Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4 разів на рік.
 
4.4. В дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики від 01.11.2016 № 251).
 
4.5. Навчально – виховний процес в дошкільному закладі спрямований на реалізацію завдань Державного стандарту дошкільної освіти України – Базового компоненту дошкільної освіти та реалізується згідно з програмами розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими Міністерством освіти і науки України в порядку, установленому згідно чинного законодавства.

 

4.6. Зміст освітнього процесу в дошкільному закладі реалізується відповідно до вимог чинних програм розвитку, виховання і навчання дітей, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами.
Дошкільний заклад здійснює навчально-виховний процес за комплексними, парціальними та корекційними програмами з розвитку, навчання та виховання дітей з віковим інтелектом, порушеннями психологічного розвитку, розладами мови, порушеннями опорно-рухового апарату рекомендованими та схваленими Міністерством освіти і науки України.
 
4.7.Дошкільний заклад організовує освітній процес за напрямами: 
 • всебічний розвиток особистості дитини дошкільного віку;
 • корекційний-розвитковий;
 • інтеграція дітей з особливими потребами (в тому числі з обмеженими фізичними можливостями) у загальноосвітній простір шляхом впровадження інклюзивного навчання;
 • фізкультурно-оздоровчий;
 • духовний та національно-патріотичний;
 • художньо-естетичний;
 • музичний.
 
4.8.Дошкільний заклад може надавати додаткові освітні послуги згідно варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти та за потреби (на вимогу батьківської громади), згідно з чинним законодавством.
 
5. Організація харчування дітей в дошкільному закладі
 
5.1. Організація харчування здійснюється Департаментом гуманітарної політики централізовано, на тендерній основі, за рахунок місцевого бюджету та батьківської оплати відповідно до норм харчування та санітарно-гігієнічних правил і норм.
 
5.2. В дошкільному закладі встановлено 3-х разове харчування дітей.
 
5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.
                                    
6. Медичне обслуговування дітей в дошкільному закладі
 
6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється лікарем закріпленого територіально медичного закладу на безоплатній основі та медичною сестрою, яка входить до штату дошкільного закладу.
 
6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов´язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров´я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.
 
6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.
 
7. Учасники навчально-виховного процесу
 
7.1. Учасниками навчально-виховного процесу в дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, педагогічні працівники, помічники вихователів, медичні працівники, батьки або особи, які їх замінюють.
 
7.2. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа з педагогічною освітою згідно чинного законодавства, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.
 
7.3. Педагогічні працівники підлягають атестації згідно чинного законодавства.
 
7.4. За успіхи в роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: подяка, нагорода грамотою, премія згідно чинного законодавства.
 
7.5. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про освіту» (зі змінами), «Про дошкільну освіту» (зі змінами), іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.
 
7.6. Права дитини у сфері дошкільної освіти:
 • безпечні та нешкідливі для здоров´я умови утримання, розвитку, виховання та навчання;
 • комплексне здійснення корекційної, лікувально-відновлювальної функції в групах для дітей з віковим інтелектом; з порушеннями психологічного розвитку, в тому числі порушеннями емоційно-вольової сфери, з розладами мови, астенічно ослаблених; з порушеннями опорно-рухового апарату, в тому числі діти з особливими освітніми потребами (діти з ДЦП які мають віковий інтелект або порушення психологічного розвитку та у яких порушення функцій організму не перевищує ІІ ступінь);
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров´ю, моральному та духовному розвитку;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дії, які шкодять дитині, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
 • здоровий спосіб життя.
 
7.7. Права батьків або осіб, які їх замінюють:
 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;
 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питання розвитку, виховання та навчання своїх дітей;
 • брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу;
 • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;                           
 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.
       
Батьки або особи, які їх замінюють, зобов´язані:
 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі згідно чинного законодавства;
 • своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хворобу дитини;
 • слідкувати за станом здоров’я дитини;
 • дотримуватися норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та працівників дошкільного закладу;
 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров´ю, а також від фізичного та психічного насильства;
 • інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.
 
7.8. Педагогічні працівники мають право:
 • на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
 • брати участь у роботі органів самоврядування дошкільного закладу;
 • на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи дошкільного закладу;
 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об´єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • на захист професійної честі та власної гідності;
 • на виявлення педагогічної ініціативи;
 • на позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
 • інші права, що не суперечать законодавству України.
 
7.9. Педагогічні працівники зобов’язані:
 • виконувати Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров´ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
 • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов´язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
 • виконувати накази та розпорядження керівництва;
 • забезпечувати належний рівень навчання відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;
 • виявляти обдарованих дітей та сприяти розвитку їх обдарованості, а також збереженню їх здоров´я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
 • сприяти зростанню іміджу дошкільного закладу;
 • постійно підвищувати свій педагогічний рівень, педагогічну майстерність;
 • настановленням та особистим прикладом виховувати повагу до державної символіки, гімну, культурних і національних традицій, принципів загальнолюдської моралі;
 • інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.
 
7.10. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідувачем.
 
7.11. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне та психічне здоров´я дитини згідно із чинним законодавством.
 
7.12. Працівники дошкільного закладу згідно чинного законодавства проходять періодичні медичні огляди.
 
7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків в повному обсязі, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
 
8. Управління дошкільного закладу
 
8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, який є представником власника.
 
8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади директором департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради з дотриманням чинного законодавства.

 

Керівник дошкільного закладу:
 • здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;
 • діє від імені закладу, представляє його в усіх державних  та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;
 • затверджує штатний розпис за погодженням із власником дошкільного закладу;
 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу та посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом закладу;
 • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
 • контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення навчально-виховної роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
 • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
 • організовує різні форми співпраці з батьками, або особами, які їх замінюють;
 • щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного закладу на загальних зборах  (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.
 
8.3. Органом громадського самоврядування у дошкільному закладу є загальні збори (конференції) колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, що скликаються не рідше одного разу на рік.
 
8.4.Загальні збори:
 • обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють строк їх повноважень;
 • заслуховують звіт керівника з питань статутної діяльності закладу, голови ради дошкільного закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;
 • затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.
 
8.5. У період між загальними зборами (конференціями) діє рада дошкільного закладу, діяльність якої регулюється Статутом.
 
8.6. Рада дошкільного закладу:
 • організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій);
 • розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти в закладі;
 • зміцнення матеріально-технічної бази;
 • поповнення і використання бюджету закладу;
 • вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

 

У дошкільному закладі може створюватися і діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян з метою залучення громадськості до розв’язання проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.
Піклувальна рада (у складі 7-9 осіб) створюється за рішенням загальних зборів (конференції) або ради дошкільного закладу.
Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

 

Основними завданнями піклувальної ради є:                                                                  
 • співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;
 • сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;
 • сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;
 • сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;
 • організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;
 • сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.
 
9. Майно дошкільного закладу
 
9.1. Будівля, споруди, земельна ділянка, комунікації, інвентар, обладнання, інші матеріальні цінності є комунальною власністю територіальної громади міста і використовуються дошкільним закладом на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування та Статуту дошкільного закладу і укладених ним угод.
 
9.2. Дошкільному закладу виділена присадибна ділянка площею 0,8557 га., яка перебуває на балансі Дніпровської міської ради.
 
9.3. Вилучення (відчуження, зарахування і списання з балансу та т. ін.) основних фондів, оборотних коштів та іншого майна дошкільного закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані дошкільному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.       
 
10. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу
 
10.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:
 • майно власника;
 • місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;
 • батьків або осіб, які їх замінюють;
 • добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;
 • освітні платні послуги, згідно з чинним законодавством.
 
10.2. Дошкільний заклад є неприбутковою установою. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб.
 
10.3. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.
 
10.4. Дошкільний заклад за погодженням із власником має право:
 • придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
 • отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб.
 
10.5. Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства.
 
10.6. Порядок ведення діловодства і бугалтерського обліку в дошкільному закладі визначається чинним законодавством.
За рішенням власника закладу бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.
 
 11. Контроль за діяльністю дошкільного закладу
 
11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
 
11.2. Державний контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти та корекційно-розвивальної роботи здійснюється Державною інспекцією навчальних закладів, управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, власником (територіальна громада міста).
 
11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов´язаного з навчально-виховним процесом встановлюється власником дошкільного закладу.
                                                                                                                                                 
12. Ліквідація та реорганізація дошкільного закладу
 
12.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, відділення, перетворення) дошкільного закладу здійснюється за рішенням власника або господарського суду.
 
12.2. При реорганізації та ліквідації дошкільного закладу працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів у відповідності до чинного законодавства України та колективного договору.
 
12.3. Ліквідація дошкільного закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється власником або судом.
 
12.4. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.
 
12.5. У випадку реорганізації дошкільного закладу його права і обов´язки переходять до правонаступника.
 

HotLog

Анимационная картинка танцы

блестяшки для аськи