Консиліум ПМПК

РОЛЬ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО КОНСИЛІУМУ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ
КОРЕКЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ З ПСИХОФІЗИЧНИМИ ВАДАМИ В УМОВАХ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ
 
Фахівці освітньої та медичної галузей констатують збільшення до 25-30% контингенту дітей загальноосвітніх закладів з різними порушеннями психофізичного розвитку, яким для успішного навчання та виховання необхідна комплексна допомога медиків, психологів, дефектологів, логопедів, вчителів (вихователів) та батьків.

 

Дослідження свідчать про те, що порушення, відхилення, невідповідності нормативам розвитку відзначаються вже в дошкільному віці, і в разі, коли дитина вчасно не отримує необхідну коректувальну допомогу, первинні порушення викликають вторинні відхилення в емоційно-особистісній сфері, пізнавальній діяльності, фізичному розвитку, призводячи до труднощів навчання і виховання. В ситуації збільшення дітей з особливостями психофізичного розвитку, що відвідують загальноосвітні заклади і необхідності їх навчання в єдиному потоці з однолітками, що нормально розвиваються, виникає потреба вдосконалення професійних якостей педагогів в області спеціальної педагогіки і психології з метою підбору кожному вихованцеві власного освітнього маршруту, оптимального варіанту індивідуального підходу. Названі напрямки роботи здатний здійснити психолого-медико-педагогический консиліум (ПМПк), який координує діагностичну, корекційну діяльність, взаємно збагачує знаннями кожного з фахівців-учасників із специфікою програми навчання, розкриває біологічні, психологічні витоки успішності (або неуспішності) учнів, дає можливість батькам реально оцінити можливості та перспективи розвитку своїх дітей і брати безпосередню участь в процесі надання їм корекційної допомоги. Основними цілями діяльності ПМПк є забезпечення діагностико-корекційного психолого-медико-педагогічного супроводу вихованців з відхиленнями в розвитку виходячи з реальних можливостей конкретного освітнього закладу у відповідності до спеціальних навчальних потреб.

 

В основу роботи ПМПк покладено єдність чотирьох основних напрямків роботи:
 • медична і психолого-педагогічна діагностика причин виявлених проблем, організація та проведення комплексного вивчення особистості дитини з використанням діагностичних методик психологічного, педагогічного та клінічного обстеження, виявлення рівня і особливостей розвитку пізнавальної діяльності, пам’яті, уваги, працездатності, емоційно-особистісної зрілості, рівня розвитку комунікативних здібностей, виявлення резервних можливостей дитини;
 • інформування суб'єктів освітнього простору (вихователів, психолога, батьків, фахівців- дефектологів, логопедів) щодо проблеми та шляхів її вирішення;
 • консультування суб'єктів освітнього простору на етапі прийняття рішення та визначення основних напрямків роботи (складання корекційної програми), розробка рекомендацій для вихователів та інших спеціалістів щодо забезпечення індивідуального підходу в процесі навчання, виховання та вибору оптимальних для розвитку дитини освітніх програм, які б відповідали готовності дитини до навчання в залежності від стану її здоров’я, індивідуальних особливостей розвитку та адаптованості до оточуючої дійсності, консультування щодо профілактики фізичних, інтелектуальних і психологічних перевантажень, емоційних зривів, організації лікувально-оздоровчих заходів з охорони і укріплення соматичного та психоневрологічного здоров’я дітей;
 • допомога на усіх етапах реалізації корекційної програми, узгодження та затвердження планів спеціалістів, розробка єдиного узгодженого плану роботи, визначення шляхів інтеграції дітей з психофізичними вадами в групи загальноосвітніх закладів при позитивній динаміці компенсації вад розвитку.
 
Структурно-функціональна діяльність ПМПк
 
Безпосередня участь різних спеціалістів у засіданні ПМПк дозволяє:
 • обмінятися інформацією про групу чи окрему дитину з тими спеціалістами, які мають безпосередньо взаємодіяти з дитячим колективом чи групою;
 • звернути увагу вихователя на певну дитину, об’єктивніше оцінити різні сторони навчання і поведінки врахувавши психофізичні особливості розвитку;
 • педагогічному колективу виробити спільні підходи до обговорення тих чи інших проблем, беручи за основу досвід колективної діяльності;
 • об’єднати зусилля різних суб’єктів педагогічного процесу, що зацікавленні в успішному навчанні та повноцінному розвитку дитини;
 • узгодити міри з надання всебічної допомоги проблемному вихованцю, чи групі вихованців.

 

Засідання психолого-медико-педагогічного консиліуму проводяться відповідно до загального плану роботи закладу, за результатами проведеного психологічного чи медичного обстеження дітей, за запитами психолога, соціального педагога, логопеда, вчителя чи вихователя, батьків.

 

Об’єктом обстеження на консиліумі може бути як окрема дитина так і група дітей.

 

У безпосередній роботі консиліуму беруть участь директор закладу чи його замісник, педагоги, психолог, логопед, медичні працівники закладу і запрошені вузькі спеціалісти, вихователь групи, соціальний педагог.

 

Учасники ПМПк мають підготувати результати своїх обстежень та спостережень щодо кожного окремого випадку засідання та надавати безпосередню інформацію по ходу засідання:
 • практичний психолог надає результати власних спостережень за дитиною чи групою дітей, результати тестових досліджень, опитувань, анкетувань педагогів, батьків у розгорнутому вигляді з обов’язковим обґрунтуванням власних висновків та пропозицій щодо усунення виявлених труднощів, а саме, опис психологічних особливостей навчання, поведінки та загального самопочуття дитини, названі виявлені порушення чи відставання від нормативних показників (вікових, психічних, соціальних), обов’язково додається опис конкретних проявів цих порушень (зниження розумових здібностей по відношенню до вікової норми, порушення у формуванні особистісної сфери, порушення поведінки чи асоціальні прояви), вказуються причини виявлених порушень, перераховуються адекватні форми допомоги конкретній дитині чи колективу;
 • вихователь зобов’язаний представити результати своїх спостережень, педагогічну характеристику діяльності та поведінки конкретної дитини чи групи дітей, описати труднощі, які відчуває та чи інша дитина в різних ситуаціях, індивідуальні особливості засвоєння нею навчального матеріалу, результати відвідування навчальних занять та ступінь оволодіння предметом, короткі відомості про самопочуття дитини. Довідка складається із якісної характеристики учбової діяльності та її кількісних показників, опису поведінкових особливостей та спілкування з вихователями і однолітками в ході навчальної діяльності, показників емоційного стану в різних ситуаціях;
 • медичний співробітник закладу дає свою характеристику за трьома основними напрямками:
 • фізичне самопочуття дитини на момент проведення консиліуму (відповідність віковій нормі, стан зору, слуху, кістково-м'язевої системи, здатність переносити фізичні навантаження);
 • фактори ризику порушення розвитку (наявність у минулому захворювань і травм, які можуть мати вплив на подальший розвиток дитини, фактори ризику за основними функціональним системами, наявність хронічних захворювань);
 • характеристику захворювань дитини на даний період.
 • логопед надає розгорнуту характеристику стану розвитку мовленнєвої функції дитини, описує труднощі дитини в оволодінні комунікативними навичками, за умови виявлення порушень у мовленнєвому розвитку описує основні їх прояви та вплив на засвоєння навчальних дисциплін, результати вже наданої корекційної допомоги (якщо така надавалася) та рекомендації щодо створення умов подолання порушень мовленнєвого розвитку;
 • соціальний педагог надає інформацію щодо результатів соціометрії, інших опитувань та анкетувань проведених в обговорюваній групі дітей, заключення щодо умов проживання і виховання дитини.

 

Таким чином учасники консиліуму мають можливість отримати всебічну інформацію про дитину чи групу дітей достатню для прийняття колегіального рішення щодо основних напрямків корекційної роботи, побудови дієвої системи супроводу дитини, забезпечення необхідної допомоги і підтримки як дитини і її батьків так і педагогічного колективу, підбір програм та спеціального забезпечення навчального процесу, приблизного строку надання цієї допомоги, а також визначення способів та видів контролю за виконанням прийнятого рішення та результативністю наданої допомоги, прийняти рішення про направлення дитини на повторне чи поглиблене обстеження в регіональну психолого-медико-педагогічну консультацію.

 

 

ПЛАН

роботи психолого-медико-педагогічої консиліуму

КЗО «ДНЗ (ясла-садок) №189 комбінованого типу» ДМР

на 2018 – 2019 навчальний рік

Склад групи:
1. В.А.Шведак – завідувач ДНЗ;
2. А.В.Івашина – вихователь – методист;
3. Л.Є.Гусєва – лікар-педіатр;
4. Т.М.Піскунова – практичний психолог;
5. О.Б.Козлова – вихователь;
6. В.О.Арах – вихователь;
7. Р.Р.Хабібулліна – вихователь.
 

 

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відпові

дальний

 

Діагностична робота

1

Здійснювати облік дітей з особливими потребами:
 • діти, з порушеннями опорно – рухового апарату;
 • діти, які мають тяжкі мовленнєві порушення (ринолалія, заїкуватість, загальне недорозвинення, алалія, афазія, дизартрія) при збереженому слуху та інтелекті;
 • діти, які мають фонетико – фонематичне недорозвинення  мовлення та дислалію;
 • діти, в яких виявлено затримку психологічного розвитку церебрально-органічного генезу, соматогенного походження у поєднанні з явищами емоційно-вольової незрілості, церебрастенічними, неврозоподібними синдромами, психомоторною розгальмованістю.

постійно

 

 

завідувач
члени ПМПк
 ДНЗ

 

2

Створити банк даних про дітей з особливими потребами від народження до 6 років по мікрорайону ДНЗ.

постійно

завідувач
члени ПМПк
 ДНЗ

3

Проводити диференціальну діагностику:
 • психічних  процесів, емоційно – вольової сфери й поведінки у дітей з особливими потребами.
 • розвитку мовлення (методики Г.Обуховської, Н.М.Стадненко).
 • особливостей пізнавальної сфери, розвитку моторних функцій для груп  спеціального призначення для дітей з порушенням інтелектуального розвитку.
згідно графіка
практичний психолог 
вчитель – логопед
вчитель – дефектолог

Консультаційна робота

1

Забезпечити консультативну допомогу батькам з питань виховання, навчання й лікування дітей з відхиленням в розвитку з девіальною поведінкою.

постійно

члени 
ПМПк 
ДНЗ
Корекційна робота

1

Здійснювати пропедевтичний корекційно – реабілітаційний супровід дітей та їх родин протягом часу, необхідного для вирішення актуальних проблем дитини.

постійно

завідувач

вчителі-логопеди

вчителі-дефектологи вихователі

2

Складання індивідуальних планів корекційної роботи з дітьми з психофізичними порушеннями.

жовтень

вчителі-логопеди 

вчителі-дефектологи
3 Організовувати моніторинг впливу корекційно - реабілітаційної роботи на динаміку розвитку дітей. 1 раз на півріччя вчителі-логопеди 
вчителі-дефектологи
Організаційно-методична робота
1 Опрацювати нормативно-правове забезпечення корекційно - реабілітаційної допомоги дітям з різними порушеннями психофізичного розвитку. вересень члени методичної ради ДНЗ
Просвітницька робота
1 Педнарада: «Забезпечення сприятливих умов для здобуття дошкільної освіти дітей з особливими потребами шляхом використання інноваційних освітніх технологій. листопад творча група
2 Семінар-практикум для вихователів спеціалізованих груп дошкільних навчальних закладів «Використання інноваційних освітніх технологій в умовах інклюзивного навчання». жовтень творча група
3 Тренінг з педагогами: «Інклюзивне навчання: рівні можливості для кожного». грудень практичний психолог
Робота з батьками
1 Вивчати умови виховання дітей в сім’ї, інтереси та вимоги родин щодо організації лікування, навчання та виховання дітей з психофізичними порушеннями. впродовж року члени ПМПк ДНЗ
Планові засідання ПМПк
1
1. Затвердження складу та плану ПМПк на 2017-2018 навчальний рік.
2. Інструктаж з виконання функціональних обов’язків членів ПМПк.
3. Комплектування груп згідно з висновками ОПМПК та заяв батьків.
вересень члени ПМПк ДНЗ
2
1. Представлення спеціалістами результатів діагностичних заходів.
2. Складання ІПР для дітей з особливими потребами.
жовтень члени ПМПк ДНЗ
3
1. Оцінка ефективності та аналіз корекційно-розвивальної роботи з дітьми з особливими потребами за І півріччя 2017-2018 навчального року.
2. Проміжні результати корекційно-розвивальної роботи з дітьми з особливими потребами.
грудень члени ПМПк ДНЗ
4
1. Оцінка ефективності та аналіз корекційно-розвивальної роботи з дітьми з особливими потребами за 2017-2018 навчальний рік.
2. Оцінка ефективності та аналіз результатів психолого-медико-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами. 
травень члени ПМПк ДНЗ
Позапланові засідання ПМПк
1 По запитам педагогів, батьків (законних представників). за необхідністю члени ПМПк ДНЗ

 

HotLog

Анимационная картинка танцы

блестяшки для аськи