Педагогічні наради

Педагогічна рада - це рада педагогів, які дійсно радяться, а не „засідають”, така рада повинна приносити професійне задоволення, бажання здійснити окреслене, впевненість, а не навпаки. У Законі України "Про дошкільну освіту" у статті 20 "Управління та громадське самоврядування дошкільного навчального закладу” визначено основні положення щодо роботи педагогічної ради.
     
Педагогічна рада дошкільного навчального закладу:
 • оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку, виховання і на­вчання дітей по кожній віковій групі;
 •  розглядає питання удосконалення організації навчально - виховного процесу у дошкільному навчальному закладі;
 • визначає план роботи дошкільного навчального закладу та педагогічне навантаження працівників;
 • затверджує заходи щодо зміцнення здоров'я дітей;
 • обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впроваджен­ня у навчально - виховний процес досягнень науки і передово­го педагогічного досвіду;
 • аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі;
 • визначає шляхи співпраці дошкільного навчального закладу з сім'єю;
 • розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників дошкільного навчального закладу;
 • заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;
 • затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;
 • розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільні навчальні заклади.
     
Педагогічна рада забезпечує два напрями роботи:
 • організаційно-педагогічний: затвердження плану роботи ДНЗ, розгляд підсумків роботи за певний період, аналіз освітнього процесу у ДНЗ;
 • науково-педагогічний: науково-методична проблема ДНЗ і шляхи її реалізації, упровадження у практику роботи сучасних досяг­нень науки і перспективного педагогічного досвіду (далі - ППД), під­вищення кваліфікації педагогів тощо.      
     
Все більше зростає роль педагогічної ради як колегіального ор­гану управління, діяльність якого має вирішальний вплив на якість навчаль­но-виховного процесу та рівень роботи дошкільного закладу загалом. Педагогічна рада є основною формою методичної роботи з педагогічним колективом. Вона дозволяє найбільш глибоко і кваліфіковано вирішувати важливі питання підвищення ефективності процесу навчання та виховання, дає змогу залучати кожного вихователя до роботи дошкільного закладу. Важливо створити саме такі умови, які б сприяли підвищенню ефективності роботи педагогічної ради. А це залежить від бага­тьох факторів: створення сприятливого пси­хологічного мікроклімату в колективі, якості підготовки, культури проведення самої пе­дагогічної ради, оптимального добору тема­тики та раціональної форми проведення.
   
Кожна педагогічна рада працює за планом, що є складовою частиною річного плану дошкільного закладу. При плануванні їх ураховується кількість груп і вихователів, їхня кваліфікація і стаж роботи, результати минулого року і обов'язково завдання, пос­тавлені перед дошкільним закладом на по­точний навчальний рік. У річному плані ви­світлюється зміст кожної педагогічної ради, зазначається термін її проведення та вказуються доповідачі. У місячному плані передбачено підготовку колективу до наступної педради. Час підготовки триває по-різному — 2— 2,5 місяця, а може, й довше. А саме: перегляд занять, прогулянок, окремих процесів режиму тощо.
     
Успіх педагогічної ради залежить від підготовки і участі в обговоренні поставлених питань членів колективу. Підготовка організовується так, щоб якомога більше вихователів взяли в ній актив­ну участь. Вихователів, особливо початківців, вчать пра­вильних прийомів виховного впливу на дітей, допомагають підвищувати загальноосвітній рівень, поліпшу­вати навчально-виховний процес, оволодівати методикою педагогіч­ної пропаганди. За темами, у роботі над якими відчуваються труднощі, плануються і проводяться консультації та співбесіди. Добира­ється необхідний дидактичний матеріал і посібники, опрацьовується методична література, складаються плани доповідей, пові­домлень, оформляються виступи, з чітким викла­дом, теоретичним обґрунтуванням кожного питання, з прикладами про роботу дошкільного закладу.
     
На педагогічні ради запрошуються батьки, вчителі, психологи та інші компетентні люди з цього питання. Залучаються до консультацій вихователі-методисти, вихователі з вищою кваліфікаційною категорією. Окремі питання іноді вимагають теоретичних даних, а в основному виступи з досвіду роботи вихо­вателів, батьків, учителів. Це цікаво всім колегам, а особливо молодим педагогам. Дуже зацікавлює, заохочує педагогів і викликає позитив підготовка виставок, добір літератури, дидактичних ігор, посібників тощо.
     
На педагогічних радах розглядаються найрізно­манітніші питання, деякі з них програмою не пере­дбачені, але актуальні на сучасному рівні життя, наприклад це правова та економічна освіта. Готуючись до педагогічної ради і плануючи її, бажано скласти для себе схему, щоб було зрозуміло, яку роботу слід провести. Схеми можуть бути різ­ними, залежно до якої педагогічні ради готуєтесь.

 

Функції педагогічної ради

 

Педагогічна рада має бути дієвим колегіальним органом управ­ління діяльністю навчального закладу, осередком колективної дум­ки, в якому педагоги обмінюються досвідом роботи та професійно зростають.
Педагогічній раді притаманні такі основні функції: управлінська, ме­тодична, виховна, соціально-педагогічна (за Германом Селевком).
Пріоритетність кожної функції педагогічної ради залежить від цільових установок педагогічного колективу та його керівництва.
Управлінська функція
Управлінська функція педагогічної ради забезпечує оптималь­не функціонування навчального закладу та розподіл обов'язків між учасниками освітнього процесу. Ця функція містить такі компо­ненти:
•  законодавчий;
•  дорадчий;
•  діагностичний;
•  планово-прогностичний;
•  експертно-контрольний;
•  коригувальний.
Законодавчий компонент Законодавчий компонент управлінської функції полягає у при­йнятті колективних рішень, пов'язаних із обговоренням норматив­но-правових актів, рекомендацій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів управління освітою; ви­конанні державних і регіональних програм тощо.
Дорадчий компонент Дорадчий компонент управлінської функції передбачає обгово­рення об'єктивної інформації про діяльність навчального закладу, зокрема організацію освітнього процесу. У ході обговорення такої ін­формації педагогічна рада має розробити відповідні рекомендації, спрямовані на поліпшення стану справ із певного напряму діяльнос­ті навчального закладу.
Діагностичний компонент В основу діагностичного компонента управлінської функції по­кладено обговорення змісту проведення дослідно-експеримен­тальної роботи, соціальних, психологічних, медичних обстежень. Таке обговорення дає змогу визначити реальний стан роботи навчального закладу з визначеного питання.
Планово-прогностичний компонент Планово-прогностичний компонент управлінської функції пе­редбачає обговорення перспектив розвитку навчального закладу, планування його діяльності; вибір програмно-методичного забезпе­чення тощо.
Експертно-контрольний компонент
Експертно-контрольний компонент управлінської функції по­лягає в організації експертизи діяльності навчального закладу, його структурних підрозділів, аналізі навчальних програм тощо.
До експертно-контрольних питань, які розглядає педагогічна рада, належать, зокрема, такі:
• звіти, висновки про роботу навчального закладу в цілому чи окремих напрямів його діяльності;
•  звіти, висновки про роботу окремих педагогів, адміністрації навчального закладу щодо виконання вимог навчальних програм, навчальних пла­нів тощо;
•  результативність роботи з батька­ми, громадськістю;
• результативність проведених заходів тощо.
Коригувальний компонент
Термін «коригувати» означає вносити виправлення, виправля­ти щось. Тож коригувальний компонент управлінської функції пе­редбачає внесення змін та уточнень до планів роботи навчально­го закладу у зв'язку зі змінами у державній політиці, законодавстві, з новими суспільними потребами, потребами навчального закладу тощо.
Методична функція
Методична функція педагогічної ради спрямована на аналіз ста­ну освітнього процесу, вивчення досягнень педагогічної науки, моти­вування педагогічного колективу до розвитку професійної майстер­ності. Ця функція містить такі компоненти:
•  інформаційний;
•  узагальнювально-аналітичний;
•  розвивальний;
•  навчальний;
• активізувальний.
Інформаційний компонент
Інформаційний компонент методичної функції передбачає по­відомлення педагогів про стан справ у галузі освіти як на загаль­нодержавному, так і на місцевому рівнях (у районі, навчальному закла­ді тощо]. Зокрема, це повідомлення про:
•  освітній процес та шляхи його вдосконалення;
•  досягнення педагогічної науки;
•  перспективний педагогічний досвід;
•  ефективні форми, методи та прийоми навчання;
•  інноваційну діяльність;
•  сучасні освітні технології.
Узагальнювально-аналітичний компонент Узагальнювально-аналітичний компонент методичної функції — це аналіз стану освітнього процесу, якості роботи з дітьми, рівня їх­нього розвитку та вихованості, узагальнення й аналіз педагогічного досвіду, а також вироблення системи загальних поглядів на розви­ток, навчання і виховання дітей, визначення єдиних вимог до діяль­ності колег тощо.
Розвивальний компонент В основі розвивального компонента методичної функції лежать такі завдання педагогічної ради: розвиток професійної компетент­ності педагогів, сприяння оволодінню педагогами ефективними фор­мами, методами та прийомами роботи з дітьми, поширення досвіду педагогів-новаторів, використання перспективних освітніх технологій.
Навчальний компонент Навчальний компонент методичної функції передбачає підви­щення кваліфікації педагогічних працівників за допомогою різних форм передавання професійних знань, умінь, навичок, удосконален­ня педагогічної майстерності, формування професійної індивідуаль­ності та педагогічної творчості.

Активізувальний компонент

Активізувальний компонент методичної функції — це коорди­нація зусиль педагогічного колективу, усіх ланок методичної служ­би (проблемних, творчих груп, методичних об'єднань тощо) для розв'язання педагогічних проблем, відображених як в єдиній методич­ній темі педагогічного колективу навчального закладу, так і в темах самоосвіти педагогічних працівників.
Виховна функція
Важливою функцією педагогічної ради навчального закладу є виховна. Вона спрямована на формування індивідуальності кож­ного педагога, громадської думки, свідомої дисципліни педагогічно­го колективу. З огляду на це виховна функція педагогічної ради міс­тить такі компоненти:
•  індивідуально-формувальний;
•  колективно-утворювальний;
•  мотиваційно-цільовий.
Індивідуально-формувальний компонент Індивідуально-формувальний компонент виховної функції поля­гає у сприянні професійному становленню, особистісному розвитку педагогів, виявленні їхніх творчих здібностей. На засіданнях педагогіч­ної ради педагоги можуть отримувати необхідну інформацію, давати один одному поради, робити зауваження. Це спонукає їх до активної праці над собою, і, як наслідок, підвищується кваліфікація педагогів.
Колективно-утворювальний компонент
Колективно-утворювальний компонент виховної функції перед­бачає виховання колективу навчального закладу в процесі підго­товки засідань педагогічної ради, до якого залучають усіх педагогів, під час обговорення питань, прийняття рішень, а також їх виконання.
Колективна робота виховує свідому внутрішню дисципліну пе­дагогів, організованість, відповідальність, здатність до планомірної діяльності.

Мотиваційно-цільовий компонент

Мотиваційно-цільовий компонент виховної функції полягає у визначенні єдиних вимог до розвитку, навчання і виховання дітей, розробці алгоритмів дій педагогів для досягнення поставленої мети, стимулюванні педагогів до вищих професійних досягнень, Крім того, цей компонент передбачає створення психологічно комфортних умов роботи у навчальному закладі.
Соціально-педагогічна функція
Соціально-педагогічна функція педагогічної ради пов'язана з цілеспрямованою діяльністю навчального закладу щодо забезпечення взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу та гарантування їхніх прав. Ця функція педагогічної ради містить такі компоненти:
•  комунікативний;
•  координаційний;
•  захисний.
Комунікативний компонент Комунікативний компонент соціально-педагогічної функції пе­редбачає обговорення й розгляд механізмів організації взаємодії педагогічного колективу з батьками, дітьми, педагогічними колек­тивами інших навчальних закладів, громадськістю.
Координаційний компонент
Координаційний компонент соціально-педагогічної функції передбачає інтеграцію зусиль усіх суб'єктів освітнього процесу (працівників навчального закладу, батьків, представників громад­ських організацій, професійних партнерів тощо), які беруть участь у процесах навчання, виховання й розвитку особистості кожної дити­ни, встановлення цілеспрямованих зв'язків, послідовності дій. Також цей компонент передбачає визначення доцільності заходів, що про­водять у навчальному закладі, послідовності дій адміністрації на­вчального закладу; установлення відповідності освітнього процесу навчальним програмам, планам, нормативно-правовим актам, стан­дартам, посадовим інструкціям тощо.
Захисний компонент В основі захисного компонента соціально-педагогічної функ­ції — захист прав усіх учасників освітнього процесу: дітей, батьків як їхніх законних представників, педагогів. Зокрема, педагогічна рада створює безпечні умови роботи і навчання, забезпечує охорону здоров'я дітей, організовує якісне харчування, відповідає за соціаль­не забезпечення працівників.

 

Моніторинг законодавства
Нормативно-правові документи щодо діяльності педагогічної ради

 

ДОКУМЕНТ НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ КЕРІВНИКУ
Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ (із змінами)     
Колегіальним постійно діючим органом управління дошкільним навчальним закладом є педагогічна рада.
Педагогічна рада створюється в усіх дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності за наявності не менше трьох педагогічних працівників (частина друга ст. 20).
До складу педагогічної ради дошкільного навчального закладу входять завідуючий, вихователь-методист, вихователі, старші вихователі, вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з фізкультури, музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи, медичні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради дошкільного навчального закладу можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії (частина друга ст. 20).
На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу (частина друга ст. 20).
Головою педагогічної ради дошкільного навчального закладу є його завідувач. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік (частина друга ст. 20).
Педагогічна рада дошкільного навчального закладу (частина друга ст. 20):
 • оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей по кожній віковій групі;
 • розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі;
 • визначає план роботи дошкільного навчального закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;
 • затверджує заходи щодо зміцнення здоров'я дітей;
 • обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі;
 • визначає шляхи співпраці дошкільного навчального закладу з сім'єю;
 • розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників дошкільного навчального закладу;
 • заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;
 • затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;
 • розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільні навчальні заклади
Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (із змінами) Колегіальним постійно діючим органом управління дошкільним навчальним закладом є педагогічна рада закладу. Порядок її створення, склад та повноваження визначені Законом України «Про дошкільну освіту» (п. 42)
Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад», затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 306 (із змінами) Для вирішення основних питань діяльності навчально-виховного комплексу створюється колегіальний орган управління — педагогічна рада та органи громадського самоврядування, повноваження яких визначаються положеннями про загальноосвітній і дошкільний навчальні заклади та статутом навчально-виховного комплексу (п. 16)
Положення про центр розвитку дитини, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2009 №1124 Колегіальним постійно діючим органом управління центром розвитку дитини є педагогічна рада, порядок утворення, склад та повноваження якої визначаються Законом України «Про дошкільну освіту» (п. 37)
Примірний статут дошкільного навчального закладу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 №257
План роботи державного та комунального навчального закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з відповідним органом управління освітою (п. 4.3).
Педагогічні працівники зобов'язані брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури (п. 7.8).
Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі — педагогічна рада (п. 8.3).
До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють [п. 8.3].
Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом (п. 8.3].
Педагогічна рада закладу (п. 8.3]:
 • розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;
 • організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
 • приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.
Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу (п. 8.3].
Кількість засідань педагогічної ради становить ________ на рік [п. 8.3]. (не менше 4-х)
Для організації обміну досвідом навчально-виховної роботи вихователі сільських малокомплектних дошкільних закладів можуть входити до територіальних педагогічних рад на базі однієї зі шкіл (п. 8.3)
Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.19.2010 № 930 (із змінами)
Позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду] або за поданнямкерівника чи педагогічної
ради навчального закладу з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності (п. 1.8]
Примірне положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.04.2011 №398 Голова батьківського комітету (ради) закладу є членом педагогічної ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу (п. 5.4]
Примірна інструкція з діловодства у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 № 1059
Книга реєстрації протоколів або Книга протоколів (яка ведеться за відсутності друкувальних засобів засідань педагогічної ради закладу обов'язково поаркушно пронумеровується, прошнуровується, підписується керівником закладу і скріплюється печаткою (п. 2.43].
Протоколи засідань педагогічної ради нумеруються упродовж навчального року. У протоколі вказують такі реквізити: дата проведення, кількість присутніх, відсутніх, порядок денний з переліком питань, які підлягають розгляду (п. 2.44].
Першим питанням засідання педагогічної ради є питання виконання рішень(-ння] засідання попередньої педагогічної ради (п. 2.45].
Протокол засідання педагогічної ради підписуєголова та секретар педагогічної ради (п. 2.52).
Книга протоколів засідань педагогічної ради разом
із матеріалами до них зберігається в окремій папці (п. 2.53).
Керівник дошкільного навчального закладу є відповідальним за формування та зберіганняКниги протоколів засідань педагогічної ради закладу (п. 1.6 додатка 1).
Вихователь-методист дошкільного навчального закладу є відповідальним за формування та зберігання матеріалів засідань педагогічної ради (п. 2.7 додатка 1)
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Інструктивно-методичні рекомендації «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку» від 19.08.2011 №1/9-634
Серед основних напрямів методичної роботи із забезпечення взаємодії між дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладом визначено, зокрема, участь педагогів у спільних педагогічних радах.
Зміст конкретних дій (теми педагогічних рад, круглих столів, семінарів-практикумів, спільних методичних об'єднань тощо) має бути зазначено в річних планах роботи та планах спільної роботи дошкільного і загальноосвітнього навчального закладу
Лист Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту України «Інструктивно-методичні
рекомендації «Організація роботи в дошкільних навчальним закладах у літній період» від 16.03.2012 №1/9-198
Зміст діяльності дошкільного закладу на літній період є складовою річного плану роботи. Він розробляється перед початком нового навчального року у контексті ключових завдань діяльності дошкільного закладу, а наприкінці року (не пізніше травня) коректується, додатково заслуховується і затверджується на засіданні педагогічної ради, погоджується з районним (міським) управлінням освіти й територіальною санітарно-епідеміологічною службою.
3 метою організації успішного літнього відпочинку та оздоровлення дітей в умовах дошкільного навчального закладу проводиться відповідна підготовча робота, яка передбачає, зокрема, заслуховування питання про особливості організації та змісту освітньої, оздоровчої роботи у літній період на засіданні педагогічної ради дошкільного закладу в кінці навчального року.
Медико-педагогічний контроль за організацією, перебігом і станом освітньої та оздоровчої роботи у літній період покладаються на завідувача, лікаря, медичну сестру, вихователя-методиста з участю інструкторів з фізичної культури і плавання, вихователів дошкільного навчального закладу. Результати контролю оприлюднюються і обговорюються на виробничих нарадах, педагогічній раді у кінці літнього періоду, висвітлюються в інформаційних бюлетенях для батьків
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Інструктивно-методичний лист «Про розроблення програм для дошкільної освіти» від 28.02.2013 №1/9-152 Педагогічні колективи навчальних закладів повноважні самостійно визначати, які із чинних комплексних і парціальних програм обрати для повнішої реалізації базового інваріантного та варіативного змісту дошкільної освіти. Щоб цей вибір був виправданий, мотивований потребами і можливостями навчальних закладів у роботі з певним контингентом вихованців та їхніми родинами, їхні керівники і методисти мають ставити на обговорення питання про вибір програм на педагогічних радах перед початком кожного навчального року

 

 

Педнарада 28.08.2015 року

     1. Ознайомлення педагогів, батьків з листом МОН України від 20.05.2015 № 1/9-249 "Організація роботи в дошкільному навчальному закладі у 2015 - 2016 навчальному році".

(Вихователь-методист А.В. Івашина)

 

    

 

     2. Аналіз роботи за минулий навчальний рік.

(Завідувач ДНЗ В.А. Шведак)

 

 

     3. Обговорення та затвердження плану освітньо-виховної роботи на 2015 - 2016 навчальний рік.

(Вихователь-методист А.В. Івашина)

     4. Організаційні питання щодо початку навчального року.

(Завідувач ДНЗ В.А. Шведак)

     5. Звіт педагогів про виконання річного плану.

(Педагоги ДНЗ).

    

 

    

     6. Затвердження педагогічним колективом програми за якою буде працювати дошкільний навчальний заклад.

(Педагоги ДНЗ).

 

    

 

     7. Затвердження педагогів-наставників за молодими спеціалістами.

(Завідувач ДНЗ В.А. Шведак).

     8. Затвердження графіка роботи гуртків.

(Педагоги ДНЗ)

 

 

Педагогічна нарада:
"Науково-методичні засади впровадження інклюзивного навчання в системі дошкільної освіти"

 

HotLog

Анимационная картинка танцы

блестяшки для аськи