Режим функціонування закладу

 

 

 

Пам'ятайте: своєчасний прихід дитини – необхідна умова правильної реалізації навчально-виховного процесу.

 

Режим функціонування закладу

Загальні положення

 • Власник дошкільного закладу – територіальна громада міста, в особі Дніпровської міської ради.
 • Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту» (зі змінами), «Про дошкільну освіту» (зі змінами), «Про охорону дитинства», Положенням  про дошкільний навчальний заклад України затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 (зі змінами), іншими нормативно-правовими актами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, власним Статутом.
 • Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, організація корекційно-розвивальної роботи, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
 • Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров´я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; комплексне здійснення корекційно-розвивальної роботи  в групах: 
  з порушеннями психологічного розвитку, в тому числі порушеннями емоційно-вольової сфери, з розладами мови, астенічно ослаблених;
  з порушеннями опорно-рухового апарату, в тому числі діти з особливими освітніми потребами (діти з ДЦП, які мають віковий інтелект або порушення психологічного розвитку та у яких порушення функцій організму не перевищує ІІ ступінь). 
 • Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
  реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
  забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;
  дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

 

Режим роботи

 • Режим роботи встановлюється його Власником.
 • Щоденний графік роботи дошкільного закладу з 6-30 до 18-30. Вихідні - субота, неділя, святкові дні.

 

Управління закладом

 • Дошкільний заклад здійснює свою діяльність у підпорядкуванні департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. 
 • Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач.
 • Органом громадського самоуправління дошкільного закладу є загальні збори колективу та батьків або осіб, що їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.
 • У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу. Рада дошкільного закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, сприяє організації оздоровлення дітей в літній період.

 

Організація навчально-виховного процесу

 • Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.
 • З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.
 • Діяльність дошкільного закладу регламентується планом роботи, який складається на навчальний рік та оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником закладу та погоджується з відповідним органом управління освітою.
 • У дошкільному закладі визначена українська мова навчання та виховання.
 • Навчально – виховний процес в дошкільному закладі спрямований на реалізацію завдань Державного стандарту дошкільної освіти України – Базового компоненту дошкільної освіти та реалізується згідно з програмами розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими Міністерством освіти і науки України в порядку, установленому згідно чинного законодавства.
 • Щоденна кількість і послідовність занять у групах визначається розкладом занять, який складається відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог і затверджується завідувачем дошкільного закладу. Зміна часу проведення занять та розкладу без дозволу адміністрації не допускається.
 • Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу здійснюється практичним психологом.

 

Організація харчування

 • Організація харчування здійснюється ТОВ "Контракт Продрезерв 5" відповідно до норм харчування та санітарно-гігієнічних правил і норм.
 • Забезпечення продуктами харчування дошкільного закладу здійснюється у відповідності до діючих нормативів.
 • У дошкільному закладі встановлено 3-х разове харчування.
 • Контроль за організацією та якістю харчування покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.

 

Медичне обслуговування

 • Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється лікарем закріпленого територіально медичного закладу на безоплатній основі та медичною сестрою, яка входить до штату дошкільного закладу.
 • Медичний персонал здійснює профілактичні заходи, в тому числі проведення обов'язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартовуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

 

Джерела фінансування

 • Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:
  майно власника;
  місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;
  батьків або осіб, які їх замінюють;
  добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;
  освітні платні послуги.
 • Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

 

Контроль за діяльністю дошкільного закладу

 • Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку. встановленому Міністерством освіти і науки України.
 • Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти та корекційно-розвивальної роботи здійснюється Державною інспекцією навчальних закладів, управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, власником.
 • Зміст, форми та періодичність контролю, не пов´язаного з навчально-виховним процесом встановлюється власником дошкільного закладу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

HotLog

Анимационная картинка танцы

блестяшки для аськи